Tradičné stretnutie astronómov na Bezovci v roku 2021 napísalo už svoje 53. pokračovanie. Nezvyčajný však nebol len termín, cieľová skupina účastníkov, ale aj odborná náplň. Konferencia sa konala v dňoch 10. – 12. septembra 2021, účastníkmi boli mladí astronómovia, predovšetkým z radov vysokoškolských študentov a hlavnou náplňou bola prezentácia ich vedecko-výskumnej činnosti pokrývajúcej mnohé oblasti výskumu vesmíru.

Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie mnoho rokov patrili k popredným akciám, ktoré každoročne organizovala Slovenská astronomická spoločnosť pri SAVHvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Ako už názov napovedá, hlavným zameraním týchto stretnutí bol výskum premenných hviezd. Svoj priestor však pravidelne dostávali aj iné oblasti astrofyziky, od štúdia čiernych dier až po kozmológiu.

V roku 2020 sme zameranie konferencie ešte viac rozšírili a dali sme priestor okrem profesionálnych astronómov aj pracovníkom hvezdární a planetárií z celého Slovenska, aby prezentovali výsledky svojej odbornej činnosti v rôznych oblastiach astronomického výskumu a diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce. Celkovo sa konferencie zúčastnilo 66 účastníkov, čim sa toto podujatie stalo asi najväčšou online astronomickou konferenciou aká bola doteraz na Slovensku zorganizovaná.

Aj tohto roku sme stretnutie astronómov na Bezovci plánovali na tradičný termín začiatkom júna 2021. Keďže organizovanie takýchto podujatí však stále výrazne ovplyvňuje celosvetové šírenie sa koronavírusovej infekcie COVID-19, usúdili sme, že začiatok júna je príliš skorý termín pre organizovanie prezenčného stretnutia. Vzhľadom na vyše päťdesiatročnú tradíciu konferencií na Bezovci sme sa rozhodli nezrušiť tohtoročnú konferenciu úplne a len ju presunúť na jeseň 2021 s nádejou, že v tom čase bude situácia už priaznivá aj pre takéto osobné stretnutia, keďže ich cieľom je spájať hlavne mladú astronomickú komunitu na Slovensku.

Leonard Kornoš (vpravo) prezentoval astronomický výskum na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Diskusiu po prednáške viedol Rudolf Gális (vľavo).

Naše predpoklady sa našťastie naplnili a tak sa tradičná bezovecká konferencia v tomto roku konala v dňoch 10. – 12. septembra v priestoroch Penziónu Bezovec. Na jeho príprave sa podieľala aj Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Adriana Pisarčíková prezentovala svoj výskum prítomnosti vodíka v meteoritoch.

Konferencie sa zúčastnilo 40 účastníkov, ktorých prevažnú väčšinu tvorili vysokoškolskí učitelia a študenti magisterského a doktorandského stupňa. Výrazné zastúpenie mala Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Technická univerzita v Košiciach (TU). Medzi účastníkmi však boli aj študenti Karlovej univerzity v Prahe (KU), Mendelovej univerzity v Brne (MU), Astronomického ústavu AVČR v Ondřejove (AsÚ AVČR) a Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici (AsÚ SAV).

Ľubomír Hambálek (vľavo) predstavil vývoj pomalej novy V1405 Cas. Diskusiu viedol Juraj Tóth (vpravo).

Konferenciu zahájil Michal Brichta (Slovenská vesmírna kancelária, Bratislava), ktorý predstavil veľký potenciál aj na Slovensku rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti vesmírneho priemyslu. Potom už nasledovali účastníci  konferencie, ktorí vo svojich príspevkoch prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu vesmíru. Svoje zastúpenie mal výskum malých telies Slnečnej sústavy. Blok prednášok na túto tému odštartoval prehľadový príspevok Leonarda Kornoša (UK) o astronomickom výskume na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Najnovšie výsledky pozorovaní celooblohového meteorického systému AMOS predstavil Juraj Tóth (UK). Adriana Pisarčíková (UK) prezentovala svoj výskum prítomnosti vodíka v meteoritoch a Peter Jevčák (UK) sa vo svojom príspevku venoval aktivite Kentaurov. Asteroidy avšak v sústave bieleho trpaslíka WD 1145+017 študoval Andrii Maliuk (AsÚ SAV).

Jaroslav Merc predstavil prvý symbiotický systém objavený pomocou sondy Gaia  a tiež poznatky, ktoré sme získali o populácií tohto typu premenných hviezd na základe detailnej analýzy spektroskopických a fotometrických pozorovaní 10 symbiotických kandidátov.

Tradične silné zastúpenie mali výskumníci a študenti venujúci sa premenným hviezdam. Ľubomír Hambálek (AsÚ SAV) predstavil vývoj pomalej novy V1405 Cas, Jaroslav Merc (UPJŠ, KU) prvý symbiotický systém objavený pomocou sondy Gaia  a tiež poznatky, ktoré sme získali o populácií tohto typu premenných hviezd na základe detailnej analýzy spektroskopických a fotometrických pozorovaní 10 symbiotických kandidátov. Pavol Mártonfi (UPJŠ) sa vo svojom výskume v rámci diplomovej práce venuje známej symbiotickej premennej AX Persei, Jiři Wollmann (AsÚ AVČR) zase spektrálnemu modelovaniu erupcií na hviezde AD Leo a Janka Švrčková (KU) hviezde so závojom 120 Tau. Výsledky pozorovaní eruptívnych premenných hviezd za roky 2020 – 2021 prezentoval Ladislav Šmelcer (Hvězdárna Valašské Meziříčí) a „bohatú úrodu“ nov, ktoré v poslednom období vzplanuli na severnej hemisfére, predstavil Pavol A. Dubovský (Vihorlatská hvezdáreň, Humenné).

Jiři Wollmann (vľavo) sa vo svojom výskume venuje spektrálnemu modelovaniu erupcií na hviezde AD Leo. Diskusiu po prednáške viedol Juraj Tóth (vpravo).

Emil Puha (UK) sa venuje určovaniu veku hviezd na základe parametrov ich pohybu v rámci Galaxie a Daniela Bartková (UK) zase štúdiu reflexného efektu v dvojhviezdnych systémoch. Vajiheh Sabzali (AsÚ AVČR) predstavila výsledky svojho výskumu záhadných tmavých oblakov v kope galaxii v súhvezdí Panny a Tomáš Ondro (MU) vo svojom príspevku demonštroval ako možno určovať vlastnosti intergalaktickej hmoty na základe žiarenia vzdialených kvazarov. Martin Vrašťák (SAS pri SAV) prezentoval prvé výsledky získané Echelle spektrografon FEST vlastnej výroby.

Konferencie sa zúčastnilo 40 účastníkov, ktorých prevažnú väčšinu tvorili vysokoškolskí učitelia a študenti magisterského a doktorandského stupňa.

Konferenciu na Bezovci však tohto roku „ovládla“ umelá inteligencia. O možnostiach autonómneho spracovania veľkého množstva dát získaných kozmickými misiami hovoril vo svojom príspevku Šimon Mackovjak (Ústav experimentálnej fyziky SAV). Samuel Amrich (KU) sa venuje vývoju autonómneho systému na detekciu prechodných svetelných javov (Transient Luminous Events) v zemskej atmosfére. Ako využiť strojové učenie na analýzu veľkého množstva zákrytových dvojhviezd hovoril Štefan Parimucha (UPJŠ). Svetelné krivky na tréning neurónových sieti boli vygenerované pomocou nového softvéru ELISa, ktorý predstavil Miroslav Fedurco (UPJŠ). Peter Butka (TU) ukázal, že hlboké učenie môže byť efektívny nástroj na klasifikáciu vybraných typov astronomických objektov. Matej Varga (TU) zase využil strojové učenie na analýzu airglow – žiarenia pochádzajúceho z vyšších vrstiev atmosféry. Patrik Čechvala (UK) vo svojom výskume simuloval šírenie sa kozmických lúčov s ultravysokou energiou pomocou softvéru SimProp.

Účastníci Konferencie mladých astronómov – Bezovec 2021 si od maratónu prednášok oddýchli počas turistickej vychádzky na hrad Tematín.

Program konferencie však neboli len odborné prednášky. Okrem prezentácií mohli účastníci zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomického výskumu na Slovensku. A to aj v rámci turistickej vychádzky na hrad Tematín či spoločenského večera Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, ktoré svojim rozprávaním a fotografiami z Prvej európskej krajiny (v abecede) spríjemnil Ladislav Hric (SÚH).

Účastníci Konferencie mladých astronómov – Bezovec 2021.

V nedeľu sa však program konferencie naplnil. Organizátorov teší, že účastníci konferenciu hodnotili ako úspešnú a už teraz sa tešia na ďalší ročník tradičnej konferencie na Bezovci.

Rudolf Gális
predseda  organizačného tímu


Účastníci

 • Daniela Ambrušová, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Samuel Amrich, Univerzita Karlova, Praha
 • Daniela Bartková, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Mária Borothová, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Michal Brichta, Slovenská vesmírna kancelária, Bratislava
 • Peter Butka, Technická univerzita v Košiciach
 • Patrik Čechvala, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Pavol A. Dubovský, Vihorlatská hvezdáreň, Humenné
 • Miroslav Fedurco, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Rudolf Gális, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Peter Habaj, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Milan Halás, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Ľubomír Hambálek, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
 • Ladislav Hric, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Mária Hricová Bartolomejová, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Peter Jevčák, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Matúš Kamenec, Prešov
 • Leonard Kornoš, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Hana Kučáková, Astronomický ústav AV ČR Ondřejov, Fyzikální ústav SU Opava
 • Adrián Kováč, Michalovce
 • Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV
 • Andrii Maliuk, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
 • Pavol Mártonfi, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Michal Maturkanič, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Jaroslav Merc, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Tomáš Ondro, Mendelova univerzita, Brno
 • Štefan Parimucha, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Adriana Pisarčíková, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Karol Petrík, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Emil Puha, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Vajiheh Sabzali, Astronomický ústav Akadémie vied ČR, Praha
 • Stanislav Šišulák, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Ladislav Šmelcer, Hvězdárna Valašské Meziříčí
 • Stanislav Šúst, Suchá nad Parnou
 • Jana Švrčková, Univerzita Karlova, Praha
 • Juraj Tóth, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Matej Varga, Technická univerzita v Košiciach
 • Peter Veress, SOLAR Hvezdáreň Senec
 • Martin Vrašťák, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Jiří Wollmann, Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Zborník abstraktov

Registrové abstrakty príspevkov je možné nájsť v zborníku abstraktov (PDF).


Piatok, 10. september 2021

17:00 – Registrácia účastníkov
18:00 – Konferenčný blok 1
            M. BrichtaIntroduction to Slovak space sector
19:00 – Večera
20:00 – Konferenčný blok 2
            Š. MackovjakTowards autonomous space research
            S. AmrichAutonomous observation of the Transient Luminous Events from Central Europe
            A. Maliuk, J. Budaj – Searching for exoasteroids orbiting white dwarf WD 1145+017
21:00 – Uvítací kokteil

Sobota, 11. september 2021

08:00 – Raňajky
09:00 – Otvorenie konferencie
09:10 – Konferenčný blok 3
            L. Kornoš, R. Nagy – A diverse universe – from small bodies of interplanetary matter to galactic structures
            J. Tóth, L. Kornoš, P. Matlovič, P. Zigo, T. Paulech, M. Baláž, A. Pisarčíková, J. Šimon – AMOS update and status
            A. Pisarčíková, P. Matlovič, J. Tóth – A survey of hydrogen emission in meteors
            P. JevčákResearch of Centaur activity origins
10:30 – Prestávka
11:00 – Konferenčný blok 4
          Ľ. Hambálek, D. Chochol, S. Shugarov, P. A. Dubovský – V1405 Cas: Slow nova evolution
          J. Merc, R. Gális, M. Wolf et al. – Spectroscopic and photometric analysis of symbiotic candidates
          P. Mártonfi, R. Gális, J. Merc – Photometric and spectroscopic research of the symbiotic system AX Persei
          J. Merc, J. Mikołajewska, M. Gromadzki et al. – Gaia18aen: First symbiotic star discovered by Gaia
          J. Wollmann, P. Heinzel – Spectral modelling of flares on AD Leo
          L. ŠmelcerEruptive stars: 2020 – 2021
13:00 – Konferenčná fotografia
13:05 – Obed
14:00 – Výlet (Kopec Bezovec alebo Hrad Tematín)
17:00 – Konferenčný blok 5
          Š. ParimuchaMachine learning and eclipsing binaries
          M. FedurcoELISa – A new tool for eclipsing binary modelling
          D. BartkováThe reflection effect in binary systems
          V. Maslej Krešňáková, P. ButkaDeep learning as a tool for the classification of selected types of astronomical objects
          M. Varga, Š. Mackovjak – Airglow modelling using machine learning
          P. ČechvalaSimulation of the propagation of ultra-high energy cosmic rays using SimProp software
19:00 – Večera
20:00 – Blok „Astronómovia na cestách“
          L. Hric – First country in Europe
21:00 – Spoločenský večer SAS pri SAV

Nedeľa, 12. september 2021

08:00 – Raňajky
09:00 – Konferenčný blok 6
          T. Ondro, R. Gális – Physical properties of the intergalactic medium
          E. PuhaDetermination of stellar ages from kinematic data
          V. SabzaliOptically dark clouds in Virgo clusters
10:00 – Prestávka
10:30 – Konferenčný blok 7
          P. A. Dubovský, I. Kudzej, T. Medulka, K. Petrík, S. Shugarov – Observations of recent novae visible on the northern hemisphere
          J. Švrčková120 Tau: Star with veil
          M. VrašťákEchelle spectrograph FEST: first light
11:30 – Ukončenie konferencie
12:00 – Obed