Stretnutia astronómov na Bezovci budú v roku 2024 písať už svoje 56. pokračovanie. Hlavnou náplňou konferencie, ktorá sa bude konať netradične v Hlohovci v dňoch 7. – 10. októbra 2024 bude prezentácia odbornej činnosti astronomických subjektov na Slovensku.

Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie patria k popredným akciám, ktoré každoročne organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Tieto stretnutia tradične umožňovali výmenu skúseností medzi profesionálnymi astronómami a záujemcami o stelárnu astronómiu, ako aj ďalšie oblasti astrofyziky z radov študentov, mládeže aktívne pracujúcej v astronomických krúžkoch a tiež pracovníkov hvezdární a planetárií z celého Slovenska.

V roku 2020 sme rozšírili zameranie konferencie a dali sme priestor pracovníkom slovenských hvezdární a planetárií, aby prezentovali výsledky svojej odbornej činnosti v rôznych oblastiach astronomického výskumu. Aj keď sa konferencia kvôli koronavírusovej infekcii COVID-19 konala online, stretla so značným záujmom účastníkov. Na konferencii vystúpilo 28 účastníkov  reprezentujúcich pestrú paletu astronomický subjektov na Slovensku, od univerzít, cez ústavy Slovenskej akadémie vied, hvezdárne, až po astronómov amatérov, ktorí prezentovali 27 príspevkov formou prednášok a 3 príspevky v podobe posterov a výstavy. Celkovo sa konferencie zúčastnilo 66 účastníkov.

Tohto roku by sme radi nadviazali na toto úspešné stretnutie. Konferencia, na ktorej organizácii sa bude podieľať aj Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Spoločnosť M. R. Štefánika sa bude konať v rámci podujatia Štefánik a veda v dňoch 7.  – 10. októbra 2024 v priestoroch Hlohovského zámku a Hotela Jeleň v Hlohovci.

Hlavnou náplňou stretnutia bude prezentácia odbornej činnosti astronomických subjektov na Slovensku. Na konferenciu sú pozvané všetky subjekty na astronomickej mape Slovenska od tých profesionálnych až po jednotlivých nadšencov: astronomické inštitúcie a univerzity, hvezdárne a planetáriá, astronomické spoločnosti, kluby, občianske združenia. Všetci tu môžu prezentovať svoju činnosť a zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomického výskumu na Slovensku.

Príspevky môžu byť prezentované formou prehľadových prednášok, konferenčných prednášok, krátkych oznámení, výstav, posterov a prezentačných stojanov typu roll-up.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť prostredníctvom registračného formulára.

Tešíme sa na Vašu účasť.

V mene organizačného výboru
doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV