Stretnutia astronómov na Bezovci budú v roku 2020 písať už svoje 52. pokračovanie, tohto roku však v nezvyčajnom termíne a na netypickom mieste: 1. – 3. októbra 2020 v Hlohovci. Hlavnou náplňou stretnutia bude prezentácia odbornej činnosti astronomických subjektov na Slovensku.

Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie patria k popredným akciám, ktoré každoročne organizuje Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. Tieto stretnutia tradične umožňovali výmenu skúseností medzi profesionálnymi astronómami a záujemcami o pozorovanie premenných hviezd, ako aj ďalšie oblasti astrofyziky z radov študentov, mládeže aktívne pracujúcej v astronomických krúžkoch a tiež pracovníkov hvezdární a planetárií z celého Slovenska.

Tohto roku sa malo stretnutie astronómov na Bezovci konať začiatkom júna 2020. Všetko však zmenilo celosvetové šírenie sa koronavírusovej infekcie COVID-19. Aj keď sa situácia na Slovensku, ako aj vo svete neustále zlepšuje, usúdili sme, že začiatok júna je príliš skorý termín, aby sme sa vzájomne zdravotne ohrozili. Vzhľadom na vyše päťdesiatročnú tradíciu konferencií na Bezovci sme sa rozhodli nezrušiť tohtoročné stretnutie úplne a len ho posunúť na jeseň 2020 s nádejou, že v tom čase situácia už bude priaznivá aj pre takéto osobné stretnutia, keďže ich cieľom je spájať hlavne mladú astronomickú komunitu na Slovensku.

Tradičné bezovecké stretnutie sa bude v tomto roku konať v dňoch 1. – 3. októbra 2020 v priestoroch Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika a hotela Stofing v Hlohovci. Na jeho príprave sa budú podieľať aj Univerzita P. J. Šafárika v KošiciachSlovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. V rámci podujatia sa 1. októbra 2020 uskutoční slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Hvezdárene a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci a tiež porada riaditeľov slovenských astronomických zariadení.

Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bude prezentácia odbornej práce astronomických zariadení v rôznych oblastiach výskumu vesmíru. Konferencia s takýmto zameraním na Slovensku zatiaľ chýba a tiež by mohla byť pokračovaním úspešnej konferencie Astronomické Slovensko 2019, počas ktorej bola prezentovaná popularizačná a edukačná činnosť slovenských astronomických subjektov.

Na konferenciu sú pozvané všetky subjekty na astronomickej mape Slovenska od tých profesionálnych až po jednotlivých nadšencov: astronomické inštitúcie a univerzity, hvezdárne a planetáriá, astronomické spoločnosti, kluby, občianske združenia. Všetci tu môžu prezentovať svoju činnosť a zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomického výskumu na Slovensku.

Príspevky môžu byť prezentované formou prehľadových prednášok, konferenčných prednášok, krátkych oznámení, výstav, posterov a prezentačných stojanov typu roll-up.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára.