Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie patria k popredným akciám, ktoré každoročne organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Tieto stretnutia tradične umožňujú výmenu skúseností medzi profesionálnymi astronómami a záujemcami o pozorovanie premenných hviezd, ako aj ďalšie oblasti astrofyziky z radov študentov, členov astronomických krúžkov a tiež pracovníkov hvezdární a planetárií z celého Slovenska.

V roku 2020 sa malo stretnutie astronómov na Bezovci konať začiatkom júna 2020. Všetko však zmenilo celosvetové šírenie sa koronavírusovej infekcie COVID-19. Vzhľadom na vyše päťdesiatročnú tradíciu konferencií na Bezovci sme sa rozhodli nezrušiť tohtoročné stretnutie úplne a len ho posunúť na jeseň 2020 s nádejou, že v tom čase už budú možné aj takéto osobné stretnutia. Ani jesenný termín však nebol pre konferenciu priaznivý. Keďže  cieľom týchto stretnutí je spájať hlavne mladú astronomickú komunitu na Slovensku, presunuli sme konferenciu do online priestoru. Konferencia Bezovec 2020 – Astronomický výskum na Slovensku sa konala v dňoch 1. – 2. októbra 2020 a na jej príprave sa podieľala aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Hosťami konferencie boli Luigi Stella (INAF – Osservatorio Astronomico di Roma) a Maurizio Falanga (International Space Science Institute, Bern), ktorí prezentovali zaujímavé témy týkajúce sa röntgenovej diagnostiky extrémnych prejavov gravitácie v okolí neutrónových hviezd a čiernych dier,  ako aj pôvodu a vývoja milisekundových pulzarov.

Hlavnou náplňou tohtoročnej konferencie však boli prezentácie odbornej práce astronomických zariadení v rôznych oblastiach výskumu vesmíru a spoločné diskusie o možnostiach vzájomnej spolupráce v tomto výskume na Slovensku. Na konferencii vystúpilo ďalších 26 účastníkov, ktorí reprezentovali pestrú paletu astronomický subjektov na Slovensku, od univerzít (Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach), cez ústavy Slovenskej akadémie vied (Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach), hvezdárne (Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci, Krajská hvezdáreň v Žiline, Hvezdáreň v Banskej Bystrici, Centre voľného času v Košiciach), až po astronómov amatérov (Martin Vrašťák, Vladimír Bahýľ), ktorí prezentovali 25 príspevkov formou prednášok a 3 príspevky vo forme posterov a výstav.

Súčasťou konferencie bolo aj ďalšie tradičné podujatie – Csereho astronomické dni, na ktorom so svojimi príspevkami vystúpili Rudolf Gális (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach), Pavel Bakala (Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci) a Svetozár Štefeček (Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti), ktorí hovorili o výskume exoplanét a vesmíru ako celku, o možnostiach existencie života v okolí čiernych dier a o živote a diele Charlesa Messiera.

Celkovo sa konferencie Bezovec 2020 – Astronomický výskum na Slovensku zúčastnilo 66 účastníkov, ktorí zhodnotili podujatie ako veľmi prospešné pre rozvoj spolupráce v oblasti astronomického výskumu na Slovensku a vyslovili sa za zorganizovanie podobnej konferencie v blízkej budúcnosti.


Registrovaní účastníci

 • Vladimír Bahýľ, Hvezdáreň „Júlia“, Zvolenská Slatina
 • Oľga Ballaschová, Hvezdáreň a planetárium Medzev
 • Pavel Bakala, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Peter Bartek, Slovenské planetáriá
 • Patrik Čechvala, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Tomáš Dobrovodský, Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom
 • Peter Dolinský, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Ivan Dorotovič, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Pavol A. Dubovský, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
 • Maurizio Falanga, International Space Science Institute, Bern
 • Miroslav Fedurco, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Pavol Gajdoš, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Rudolf Gális, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Ľubomír Hambálek, Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Karol Havrila, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Ladislav Hric, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Mária Hricová Bartolomejová
 • Ľubomíra Hujsová
 • Marek HusárikAstronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Milada Jakubecová, Hvezdáreň Michalovce
 • Stanislav Kaniansky, Hvezdáreň v Banskej Bystrici
 • Peter Kaňuk, Centrum voľného času Košice
 • Juraj Kubica, Slovenské planetáriá
 • Hana Kučáková, AsÚ AV ČR Ondřejov / Fyzikální ústav v Opavě
 • Igor Kudzej, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
 • Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
 • Milan Litavský, STM Košice
 • Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
 • Ján Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline
 • Jaroslav Merc, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Roman Nagy, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Aleš Nečas, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Igor Parnahaj, Hvezdáreň Michalovce
 • Karol Petrík, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci
 • Emil Puha, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Luigi Stella, INAF – Osservatorio Astronomico di Roma
 • Stanislav Šišulák, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Svetozár Štefeček, MO SZA Sobotište
 • Roman Švihorík, Slovenský zväz astronómov
 • Stanislav Šúst
 • Peter Veress, SOLAR Hvezdáreň Senec
 • Marián Vidovenec, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
 • Martin Vrašťák, Observatórium Liptovská Štiavnica
 • Matej Zigo, Univerzita Komenského, Bratislava

Ďalší účastníci

 • Tamara Ambrová
 • Beata Bačovská
 • Marek Baňárek
 • Kamila Demusová
 • Ladislav Heller
 • Ján Horňák
 • Drahomír Chochol
 • Ján Karlovský
 • Vladimír Karlovský
 • Marián Knotek
 • Jozef Krištofovič
 • Zuzana Kreibiková
 • Emil Kundra
 • Tibor Lieskovský
 • Jarmila Mejia
 • Vlado Mešter
 • Verena Pekarová
 • Martina Sabová
 • Jana Sedmáková
 • Jaro Šimon
 • Jana Švrčková
 • Marek Wolf
 • Katarína Žilinská

Zborník abstraktov

Registrové abstrakty príspevkov je možné nájsť v zborníku abstraktov (PDF)


Program

Štvrtok, 1. október 2020

09:00 – Testovanie online konferenčného systému pre prednášajúcich
11:00 – Testovanie online konferenčného systému pre všetkých účastníkov
12:00 – Obedná prestávka
13:00 – Zahájenie konferencie
13:10 – Konferenčný blok 1

Ivan DorotovičVedecko-výskumné a pozorovateľské aktivity v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove

Igor Kudzej – Stručné dejiny výskumov na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom

Pavol A. Dubovský Výskum premenných hviezd na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle

Karol Petrík –  Výskumné aktivity Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci

Martin Vrašťák Fotometrické a spektroskopické pozorovanie symbiotických hviezd v súkromnej pozorovateľni v Liptovskej Štiavnici

14:50 – Prestávka
15:10 – Konferenčný blok 2

Roman NagyAstronómia na MatFyze – od blízkeho okolia Zeme až po vzdialené oblasti Galaxie

Matej ZigoFotometrický program 70 centimetrového ďalekohľadu na AGO Modra

Luigi StellaX-ray diagnostics of extreme gravity in the vicinity of neutron stars and black holes  – (Röntgenová diagnostika extrémnych prejavov gravitácie v okolí neutrónových hviezd a čiernych dier)

Maurizio FalangaOrigin, life, and pulsar evolution to millisecond + Introduction to the International Space Science institute in Bern – (Pôvod, život a vývoj milisekundových pulzarov + Predstavenie Medzinárodného vesmírneho vedeckého ústavu v Berne)

16:50 – Konferenčná fotografia
           – Prestávka
17:10 – Konferenčný blok 3

Jaroslav MercSymbiotické dvojhviezdy na UPJŠ v Košiciach

Pavol GajdošExoplanéty: od tranzitov k planetárnej dynamike

Stanislav KanianskyPríspevok pozemských meraní k Mape svetelného znečistenia

18:10 – Ján MäsiarPod tmavou oblohou (Prezentácia výstavy)
           – Diskusia

Piatok, 2. október 2020

09:00 – Konferenčný blok 4

Marek HusárikVýskum asteroidov a komét na Astronomickom ústave SAV

Šimon MackovjakVýskumné a inžinierske aktivity na Oddelení kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Peter DolinskýPozorovanie meteorov v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove

10:20 – Konferenčná fotografia
           – Prestávka

10:40 – Konferenčný blok 5

Ján MäsiarOdborno-pozorovateľská činnosť na Krajskej hvezdárni v Žiline

Peter VeressJeden rok na seneckej hvezdárni

Peter KaňukPozorovanie Slnka v Centre voľného času v Košiciach

Vladimír BahýľProgram pozorovania premenných hviezd na hvezdárni „Júlia“, výsledky, plány a perspektívy

Oľga BallaschováČinnosť Hvezdárne a planetária Medzev (poster)

12:00 – Obedná prestávka
13:00 – Konferenčný blok 6

Ľubomír HambálekV392 Persei – Ako sa trpasličia nova zmenila na normálnu novu

Miroslav FedurcoELISa: nový nástroj na modelovanie tesných zákrytových dvojhviezd

Aleš NečasPorovnanie rádiových pozorovaní meteorov z obdobia od 1. do 17. augusta 2019 (poster)

Karol HavrilaExpedícia Košice 2020: Dodatočný zber meteoritov a mikrometeoritov

Jakub Kapuš – Od 1. slovenskej družice k astrofyzike vysokých energií

14:30 – Konferenčná fotografia
           – Prestávka
14:50 – Konferenčný blok 7

Patrik ČechvalaVysokoenergetické častice z vesmíru

Patrik ČechvalaUrčovanie veľkosti Mesiaca s využitím fotiek mesačného zatmenia

Emil PuhaStopárov sprievodca astronomickými databázami

Juraj KubicaPopularizácia astronómie v Bratislave

16:30 – Prestávka
17:00 – Konferenčný blok 8 – Csereho astronomické dni 

Rudolf GálisVesmír – konečná hranica

Pavel BakalaMůže existovat život v okolí černých děr?

Svetozár Štefeček – Charles Messier: Od komét ku katalógu

19:00 – Ukončenie konferencie