Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Granty / Projekty

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY/GRANTY:

 

MEDZINÁRODNÉ ASSOCIÁCIE/KONZORCIÁPROJEKTY PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

 • 2022-2025 – kód projektu: 09I03-03-V01-00002; Investícia 3: Excelentná veda, Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií; výskumník na AsÚ SAV: V. Krushevska (R2 – postdoktorand) – viac
 • 2022-2025 – kód projektu: 09I03-03-V01-00001; Investícia 3: Excelentná veda, Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií; výskumník na AsÚ SAV: O. Shubina (R2 – postdoktorand) – viac

 

GRANTY SLOVENSKEJ GRANTOVEJ AGENTÚRY APVV

 • 2020-2024 – „Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku“ – vedúci projektu na AsÚ SAV: O. Ivanova (APVV-19-0072)
 • 2021-2025 – „Od interagujúcich hviezd k exoplanétam“ – vedúci projektu na AsÚ SAV: T. Pribulla (APVV-20-0148)

 

GRANTY SLOVENSKEJ GRANTOVEJ AGENTÚRY VEGA

 • 2021-2024 – „Multifrekvenčný výskum akreujúcich bielych trpaslíkov v kataklizmatických premenných hviezdach.“ – vedúci projektu: A. Skopal (VEGA 2/0030/21)
 • 2022-2025 – „Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie“ – vedúci projektu: M. Husárik (VEGA 2/0059/22)
 • 2022-2025 – „Extrasolárne planéty: extrémny prípad interagujúcich dvojhviezd“ – vedúci projektu: J. Budaj (VEGA 2/0031/22)
 • 2022-2025 – „Dynamická verzus generická príbuznosť v skupinách malých telies v Slnečnej sústave“ – vedúci projektu: L. Neslušan (VEGA 2/0009/22)
 • 2024-2027 – „Fyzika slnečnej atmosféry: spektroskopia, spektro-polarimetria a numerické modelovanie javov v atmosfére Slnka“ – vedúci projektu: P. Gömöry (VEGA 2/0043/24)

 

VÝSKUMNÉ SMERY ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU SAV

 • Extrasolárne planéty, hnedí trpaslíci a málo hmotné hviezdy – vedúci J. Budaj (01/16)
 • Štúdium fyzikálnych vlastností a procesov v atmosfére Slnka – vedúci P. Gömöry (02/16)
 • Dynamický vývoj malých telies Slnečnej sústavy – vedúci L. Neslušan (03/16)
 • Klasické dvojhviezdy a viacnásobné sústavy – vedúci T. Pribulla (04/16)
 • Symbiotické hviezdy a novy – vedúci A. Skopal (05/16)
 • Štruktúra prúdov meteoroidov a komplexy malých telies Slnečnej sústavy, evolúcia a fyzikálne charakteristiky materských telies meteoroidov – vedúci J. Svoreň (06/16)

 


 

UKONČENÉ PROJEKTY/GRANTY:

ŠTRUKTURÁLNE FONDY EURÓPSKEJ ÚNIE

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY/GRANTY

 • 2019-2023 – projekt SOLARNET (Slovensko – 36 inštitúcií zo 16 krajín) „Integrácia slnečnej fyziky s vysokým rozlíšením.“ vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry (č.p. H2020-INFRAIA-2018-2020 SOLARNET: 824135)
 • 2020-2023 – projekt ERASMUS+ „Európsky projekt spolupráce astronómov: Španielsko-Česko-Slovensko“ – vedúci projektu na AsÚ: M. Jakubík (č.p. 2020-1-CZ01-KA203-078200)
 • 2017-2022 – projekt PRE-EST (Slovensko – 23 inštitúcií zo 16 krajín) „Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad.“ vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry (č.p. H2020-INFRADEV-2016-2017 PRE-EST: 739500)
 • 2019-2022 – Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko – Poľsko) „Fyzikálne vlastnosti maloškálových výtryskov v slnečnej chromosfére“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Koza
 • 2017-2021 – projekt PRE-EST (Slovensko – 23 inštitúcií zo 16 krajín) „Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad.“ vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry (č.p. H2020-INFRADEV-2016-2017 PRE-EST: 739500)
 • 2018-2021 – Medziakademická dohoda (MAD)(Slovensko – Česko) „Fotometrický a spektroskopický výskum kandidátov na exoplanéty“ vedúci projektu na AsÚ: Ľ. Hambálek
 • 2018-2021 – Medziakademická dohoda (MAD)(Slovensko – Česko) „Magnetoakustické vlny a dynamika vybraných magnetických/plazmových štruktúr pozorovaných v slnečných aktívnych oblastiach“ vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák
 • 2018-2021 – Medziakademická dohoda (MAD)(Slovensko – Česko) „Modelovanie prenosu žiarenia v jemnej štruktúre slnečných protuberancií s využitím simultánnej spektroskopie UV čiar vodíka a horčíka získanej kozmickými spektrografmi SUMER a IRIS“ vedúci projektu na AsÚ: P. Schwartz
 • 2019-2021 – Medziakademická dohoda (DAAD) (Slovensko – Nemecko) „Dynamika a magnetické vlastnosti oblúkovitých filamentárnych štruktúr“ – vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry
 • 2020-2021 – Medziakademická dohoda (DAAD) (Slovensko – Nemecko) „Vývoj horúcich podtrpaslíkov“ – vedúci projektu na AsÚ: E. Kundra
 • 2017-2020 – projekt ERASMUS „Spoločne cez prekážky ku hviezdam“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Budaj (č.p. 2017-1-CZ01-KA203-035562)
 • 2017-2020 – projekt ISITE-BFC (Slovensko – Francúzsko) „Integrovaná kvantová informácia na nanoškálach.“ vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (č.p. ANR-15-IDEX-03)
 • 2018-2019 – bilaterálny (APVV) projekt (Slovensko – Francúzsko) „Konečné geometrie stelesňujúce kvantovú informáciu“ – vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (č.p. APVV SK-FR-2017-0002)
 • 2018-2019 bilaterálny (APVV) projekt (Slovensko – Rakúsko) „Skúmanie vzájomných vzťahov štruktúr v slnečnej atmosfére – veľké priestorové rozlíšenie“ – vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera (č.p. APVV SK-AT-2017-0009)
 • 2017-2019 – Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko – Ukrajina) „Hľadanie obrých exoplanét okolo bielych trpaslíkov“ vedúci projektu na AsÚ: Z. Garai
 • 2017-2019 – Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko – Ukrajina) „Fyzikálne procesy v kataklizmatických dvojhviezdach“ vedúci projektu na AsÚ: D. Chochol
 • 2017-2019 – Medziakademická dohoda (MAD)(Slovensko – Ukrajina) „Fyzikálne vlastnosti kometárneho prachu z fotometrických, spektrálnych a polarimetických pozorovaní“ vedúci projektu na AsÚ: O. Ivanova
 • 2018 – BAYHOST SLOBATCO (Slovensko – Nemecko) „SLOBATCO – Slowakisch-Deutsche Teleskop Zusammenarbeit“ vedúci projektu na AsÚ: T. Pribulla (č.p. MB-2018-2/11)
 • 2013-2017 – projekt SOLARNET (Slovensko – 32 krajín) „SOLARNET-Sieť slnečnej fyziky s veľkým rozlíšením“ vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera (č.p. FP7-INFRA-312495)
 • 2015-2017 – bilaterálny projekt (Slovensko – Česká republika) „Štúdium medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme.“ vedúci projektu na AsÚ: M. Husárik
 • 2015-2017 – projekt DFG (Slovensko – Nemecko) „Dve Slnká na oblohe – Hľadanie planét okolo dvojhviezd s teleskopom TEST“ vedúci projektu na AsÚ: T. Pribulla (č.p. HA 3279/9-1)
 • 2016-2017 – Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko – Česká republika) „Diagnostika slnečných koronálnych štruktúr pomocou impulzívne generovaných magnetoakustických vĺn (pozorovanie a numerické simulácie )“ vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák (č.p. SAV-AV-ČR-16-03)
 • 2016-2017 – bilaterálny projekt (APVV) (Slovensko-Rakúsko) „Štúdium počiatočných fáz vývoja koronálnej hmoty a vlastností súvisiacich oblastí koronálneho dimmingu v slnečnej atmosfére “ vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry (č.p. SK-AT-2015-0002)
 • 2016-2017 – bilaterálny projekt (APVV) (Slovensko – Rakúsko) „Vlny v maloškálových štruktúrach chromosféry Slnka “ vedúci projektu na AsÚ: J. Koza (č.p. SK-AT-2015-0022)
 • 2016-2017 – bilaterálny projekt (APVV) (Slovensko – Portugalsko) „Vývoj slnečnej aktivity počas slnečného cyklu – od štatistiky k fyzike“ vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák (č.p. SK-PT-2015-0004)
 • 2016, EU-7RP-SOLARNET Trans-national access and service programe: GREGOR – Ref. nr.: 16-01 – „Magnetické a dynamické vlastnosti filamentov v aktívnych oblastiach“ vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry
 • 2014-2016 – Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko – Ukrajina) „Štúdium hviezdnych explózií v interagujúcich dvojhviezdach“ vedúci projektu na AsÚ: D. Chochol (č.p. 1/2014)
 • 2014-2016 – Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko – Ukrajina) „Projekt Dwarf: Zákrytové dvojhviezdy – presné hodiny na objavovanie exoplanét“ vedúci projektu na AsÚ: M. Vaňko (č.p. 2/2014)
 • 2015-2016 – bilaterálny projekt (Slovensko – Francúzsko) „Skúmanie geometrie zovšeobecnených Pauliho grúp“ vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (č.p. RECH-MOB15-000007)
 • 2015, EU-7RP-SOLARNET Trans-national access and service programe: GREGOR – Ref. nr.: 15-07 – „Topológia a fyzikálne parametre magnetický polí slnečných filamentov“ vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry
 • 2012-2015 – projekt COST (Slovensko – 36 krajín) „Polarizácia ako prostriedok k štúdiu Slnečnej sústavy a ďalej“ vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera (č.p. MPNS COST Action MP1104)
 • 2014-2015 – bilaterálny projekt (Slovensko – USA) „Pozorovanie koronálnych erupcií a spektier počas „Arctic Solar Eclipse 2015“ vedúci projektu na AsÚ: V. Rušin (č.p. 9616-14)
 • 2014-2015 – program COST (Slovensko – ďalších 29 krajín) „Pôvod a evolúcia života na Zemi a vo vesmíre“ vedúci projektu na AsÚ SAV: Z. Kaňuchová (č.p. TD 1308)
 • 2014-2015 – bilaterálny projekt (Slovensko – Rakúsko) „Konečno-geometrické aspekty kvantovej teórie“ vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (č.p. FWF-M1564-N27)
 • 2014-2015 – Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko – Nemecko) „Vektor magnetického poľa v slnečných filamentoch“ vedúci projektu na AsÚ: P. Schwartz (č.p. DAAD 57065721)
 • 2014, EU-7RP-SOLARNET Trans-national access and service programe: VTT – Ref. nr.: 14-08 – „Topológia a fyzikálne parametre magnetický polí slnečných filamentov“ vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry
 • 2014: Nadácia Alexandra von Humboldta (AvH): (Slovensko – Nemecko) „Mapovanie vývoja Novy Del 2013 (V339 Del) počas fáze žeravej gule metódou multifrekvenčného  modelovania jej SED“ vedúci projektu na AsÚ: A. Skopal (č.p. SLA 1039115)
 • 2013, EU-7RP-SOLARNET Trans-national access and service programe: VTT – Ref. nr.: 13-05 – „Dynamika a topológia magnetického poľa maloškálových slučiek“ vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry
 • 2013-2014, APVV projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Rakúsko) – „Diagnostika plazmy slnečnej atmosféry ovplyvnenej prechodom EIT vĺn a erupciami“ – vedúci projektu na ASÚ: P. Gomory (č.p. SK-AT-0003-12).
 • 2013-2013, projekt v rámci medzinárodného programu „Výskum v pároch“ na Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach (Nemecko): „Konečné geometrie na pozadí korešpondencie „čierna diera – qubit““ – vedúci projektu: M. Saniga (č. p. MFO-RiP-2013-LPS).
 • 2012-2013, APVV projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Bulharsko) – „Štúdium podstaty vzplanutí symbiotických hviezd“ – vedúci projektu na AsÚ : A. Skopal (č.p. SK-BG-0015-10)
 • 2011-2012 – projekt DFG (Slovensko – Nemecko) „Výskum vynárajúceho sa magnetického toku v pokojnej slnečnej fotosfére“ vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry (č.p. DFG BA 1875/7-1)
 • 2010-2011, APVV projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Francúzsko) – „Záverečné štádium formovania sa Slnečnej sústavy“ – vedúci projektu na AsÚ: L. Neslušan (č.p. SK-FR-0004-09)
 • 2010-2011, APVV projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Česká republika) – „Štúdium pevnej zložky medziplanetárnej hmoty“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Svoreň (č.p. SK-CZ-0107-09)
 • 2010-2011, APVV projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Česká republika) – „Nové trendy vo výskume geometricky premenných hviezd“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Žižňovský (č.p. SK-CZ-0032-09)
 • 2008-2011, Project FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1 Capacities, Collaborative project – 212482 (projekt 7.RP EÚ) – „EST – Európsky slnečný ďalekohľad“ – vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2007-2010, projekt EÚ FP7-MIRG-CT-2007-200297 (7.RP EÚ) – „Hnedí trpaslíci a extrasolárne planéty“ – vedúci projektu: J. Zverko
 • 2008-2010, projekt EÚ programu celoživotného vzdelávania GRUNDTVIG – 84100468/p-PO (6.RP EÚ) – „POLÁRNA ŽIARA (partnerská príležitosť pre učenie sa: Astronomické zdroje pre inšpiráciu seniorov“ – vedúci projektu v SR: D. Chochol
 • 2007-2011, projekt EU FP6-MERG-CT-2007 No 46475 SoND (7.RP EÚ) – „Dynamika slnečnej siete“ – koordinátor: A. Kučera
 • 2009-2011, medziakademický projekt (AV ČR, Česká republika – SAV, SR) – „Výskum kataklizmatických premenných hviezd – projekty INTERGRAL a GAIA“ – vedúci projektu na AsÚ: L. Hric
 • 2009-2011, medziakademický projekt (AV ČR, Česká republika – SAV, SR) – „Impulzívne generované vlny v rádiovej a rentgenovej oblasti elektromagnetického spektra detekované v slnečnej koróne“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Rybak
 • 2009-2009, projekt Zentrum fuer interdisciplinaere Forschung, University Bielefeld (Germany) – „Finite Projective Ring Geometries: An Intriguing Emerging Link Between Quantum Information Theory, Black-Hole Physics and Chemistry of Coupling“ – vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga
 • 2008-2009, medziakademický projekt (NAV, Ukrajina) – SAV, SR) – „Fyzikálne procesy v aktívnych dvojhviezdach a chromosférická aktivita hiezd s planétami.“ – vedúci projektu na AsÚ: D. Chochol
 • 2008-2009, projekt DAAD/SAV (Nemecko – Slovensko) – „Tlak žiarenia na nesférické častice“ – vedúci projektu na AsÚ: M. Kocifaj
 • 2008-2009, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Česká republika) – „Vlastnosti medziplanetárnych objektov v tesnej blízkosti Zeme“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Svoreň
 • 2008-2009, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Česká republika) – „Rozloženie energie v spektrách chemicky pekuliárnych hviezd a jeho premennosť“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Žižňovský
 • 2008-2009, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Česká republika) – „Svetelné zmečistenie v podmienkach Slovenskej a Českej republiky“ – vedúci projektu na AsÚ: M. Kocifaj
 • 2007-2009, projekt VT spolupráce (Slovensko – Chorvátsko) „Časový vývoj aktívnych procesov v slnečnej atmosfére“ – koordinátor: A. Kučera
 • 2006-2009, projekt Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nemecko – „Časový vývoj fotosféry a chromosféry v pokojných a aktívnych oblastiach na Slnku“ – vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2007-2009, medziakademický projekt (CNR, Taliansko – SAV, SR) – „Meteoridy a kozmické úlomky v blízkozemskom vesmírnom prostredí“ – vedúci projektu na AsÚ: V. Porubčan
 • 2008, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) – „Dynamické fibrily vo vrchnej fotosfére, chromosfére a vyššie – Vákuový vežový ďalekohľad“ –
  vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2008, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) – „Spektroskopia pokojnej slnečnej fotosféry: vlastnosti rázových vĺn a generovanie akustického toku – Vákuový vežový ďalekohľad“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák
 • 2008, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) – „Fyzikálne mechanizmy spôsobujúce slnečné miktroerupcie a dynamiku sieťových fibríl – význam pre ohrev a dopĺňanie hmoty koróny – Holandský otvorený ďalekohľad“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák
 • 2006-2008, medziústavný projekt (Slovensko – Bulharsko)- „Anomálne abundancie vo hiezdach a dvojhviezdach“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Žižňovský
 • 2007-2008, projekt Akcie Rakúsko – Slovensko (SAIA) – „Konečné geometrie v pozadí Hilbertových priestorov“ -vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga
 • 2006-2008, medzinárodný projekt financovaný CNRS (Francúzsko) a SAV (Slovensko) – „Geometries projectives et geometries d’anneaux pour l’information
  quantique“ – principal investigator at AISAS: M. Saniga
 • 2005-2007, medziústavný projekt (Slovensko – Poľsko) – „Fotometrický výskum kontaktných dvojhviezd a krátkoperiodických zákrytových premenných hviezd“ – vedúci projektu na AsÚ: T. Pribulla
 • 2007-2007, medzinárodný projekt financovaný Ministerstvom zahraničných veci Francúzskej republiky (Slovensko – Česká rep. – Francúzsko)- „Geometries projectives et geometries d’anneaux pour l’information quantique“ – vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga
 • 2006-2007, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Rakúsko) – „Slnečné erupcie: spúšťací mechanizmus a dôsledky pre vesmírne počasie“ –
  vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák
 • 2007-2007, projekt Akcie Rakúsko – Slovensko (SAIA) – „Adaptácia astrofyzikálnych techník rozptylu svetla pre výskum environmentálnych aerosolov“ –
  vedúci projektu na AsÚ: M. Kocifaj
 • 2006-2007, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Česká rep.) – „Premennosť chladných magnetických hviezd hlavnej postupnosti“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Zverko
 • 2005-2007, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Grécko) – „Medzinárodná grécko/slovenská on/line sieť astronomických observatórií“ –
  vedúci projektu na AsÚ: L. Hric
 • 2007, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) – „Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne – Švédsky slnečný ďalekohľad“ – vedúci projektu: A. Kučera
 • 2007, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) – „Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne – Holandský otvorený ďalekohľad“ – vedúci projektu: A. Kučera
 • 2005-2007, projekt FP6-2002-Mobility-5 No 011379-MULTIDOT – „Slnečné fibrily a spikuly vo veľkom rozlíšení“ – vedúci projektu: J. Koza
 • 2006, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) – „Spektroskopia pokojnej fotosféry: vlastnosti rázových šokov a miesta tvorenia akustického toku“ – vedúci projektu: A. Kučera
 • 2006, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) – „Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne – Švédsky slnečný ďalekohľad“ – vedúci projektu: J. Rybák
 • 2006, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) – „Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne – Holandský otvorený ďalekohľad“ – vedúci projektu: J. Rybák
 • 2004-2008, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – NSF, USA) – „Vesmírne počasie: štúdium inicializácie a šírenia koronálnych výronov hmoty pomocou numerickej magnetohydrodynamiky“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák
 • 2004-2006, medziakademický projekt (CNR, Taliansko – SAV, SR) – „Fyzikálne procesy v aktívnych hviezdach a hľadanie ich stelárnych a planetátnych súputníkov“ – vedúci projektu na AsÚ: D. Chochol
 • 2004-2006, medziakademický projekt (CNR, Taliansko – SAV, SR) – „Fyzikálne a dynamický aspekty evolúcie krátkoperiodických komét“ – vedúci projektu na AsÚ: E. M. Pittich
 • 2004-2006, medziakademický projekt (CNR, Taliansko – SAV, SR) – „Telesá medziplanetárnej hmoty a a atmosferické javy“ – vedúci projektu na AsÚ: V. Porubčan
 • 2003-2006, medziústavný projekt (Slovensko – Chorvátsko) – „Aktívne javy na Slnku“ – vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2002-2006, projekt 5. rámcového programu Európskej únie HPRN-CT – „Euróska slnečná magnetická sieť“ – vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2001-2005, Projekt DFG (SRN) – „Slnečná granulácia“ – vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2002-2005, Slovensko-britský projekt – „Procesy interakcie v klasických novách a symbiotických hviezdach“ – vedúci projektu na AsÚ: A. Skopal
 • 2004-2005, Projekt slovensko-českej medzivládnej VT spolupráce – „Premennosť chladných magnetických hviezd a jej príčiny“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Zverko
 • 2003-2005, Projekt AV ČR – SAV – „Výskum kataklizmatických premenných hviezd – projekt INTEGRAL“ – vedúci projektu na AsÚ: L. Hric
 • 2003-2005, Projekt SR – Čína – „Štúdium magnetických polí, koróny a protuberancií v atmosfére Slnka v priebehu cyklu slnečnej aktivity“ – vedúci projektu na AsÚ: V. Rušin
 • 2002-2005, Slovesko-taliansky projekt – „Vesmírne počasie a klimatológia“ – vedúci projektu na AsÚ: J. Sýkora

GRANTY SLOVENSKEJ GRANTOVEJ AGENTÚRY APVV

 • 2017-2021 – „Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov“ – vedúci projektu na AsÚ SAV: M. Hajduková (APVV-16-0148)
 • 2016-2020 – „Interagujúce dvojhviezdy – kľúč k porozumeniu Vesmíru“ – zodpovedný riešiteľ: A. Skopal (č. APVV-15-0458)
 • 2016-2019 – „Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka“ – vedúci projektu: P. Gömöry (č.p. VEGA 2/0004/16)
 • 2016-2019 – „Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike“ – vedúci projektu: M. Saniga (č.p. VEGA 2/0003/16)
 • 2013-2017-„Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme“ – vedúci projektu na AsÚ SAV : M. Hajduková (č.p. APVV-0517-12)
 • 2012-2015 – „From interacting binaries to exoplanets“ – vedúci projektu: J. Budaj (č. APVV-0158-11)
 • 2012-2015 – „Slnečná koróna: výskum fyzikálnych procesov“ – vedúci projektu: J. Rybák (č. APVV-0816-11)
 • 2011-2014 – „Výskum slovenských meteoritov“ – vedúci ústavnej časti projektu: J. Svoreň (č. APVV-0516-10)
 • 2009-2012 – „Objavuj vesmír, tvoj domov“ – vedúci projektu: V. Rušin (č. APVV LPP-0078-09)
 • 2006-2009 – „Astronomická olympiáda“ – vedúci projektu: L. Hric (č. APVV LPP-0172-06)
 • 2007-2009 – „Stretnutia s vesmírom“ – vedúci projektu: V. Rušin (č. APVV LPP-0146-06)
 • 2007-2009 – „Astronómia pre žiakov a učiteľov“ – vedúci projektu: A. Kučera (č. APVV LPP-0068-06)
 • 2007-2009 – „Ohrev slnečnej koróny: observačná verifikácia fyzikálnych mechanizmov“ – vedúci projektu: J. Rybák (č. APVV VV-0066-06)
 • 2005-2007 – „Emisná koróna a protuberancie: indikátory slnečnej aktivity a vesmírneho počasia“ – vedúci projektu: V. Rušin (č. APVV-51-012704)
 • 2002-2005 – „Fotometria interagujúcich dvojhviezd“ – vedúci projektu: D.Chochol (č.p. APVV 20-014402)
 • 2002-2005 – „Slovenská sieť fotometrických ďalekohľadov pre štúdium vybraných fyzikálnych procesov na premenných hviezdach“ – vedúci projektu: L. Hric (č.p. APVV 51-000802)

GRANTY SLOVENSKEJ GRANTOVEJ AGENTÚRY VEGA

 • 2020-2023 – „Štúdium dynamiky a magnetických vlastností štruktúr v slnečnej atmosfére spektroskopickými a spektro-polarimetrickými metódami“ – vedúci projektu: P. Gömöry (VEGA 2/0048/20)
 • 2020-2023 – „Zovšeobecnené incidenčné geometrie v kvantovej informácii a astrofyzike“ – vedúci projektu: M. Saniga (VEGA 2/0004/20)
 • 2018-2021 – „Dynamika prúdov meteoroidov vybraných komét a ďalších malých telies v Slnečnej sústave“ – vedúci projektu: L. Neslušan (VEGA 2/0037/18)
 • 2018-2021 – „Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzajomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty“ – vedúci projektu: J. Svoreň (VEGA 2/0023/18)
 • 2018-2021 – „Zákryty: základný nástroj pre štúdium exoplanét, dvojhviezd a viacnásobnýcn sústav“ – vedúci projektu: J. Budaj (VEGA 2/0031/18)
 • 2017-2020 – „Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd“ – vedúci projektu: A. Skopal (VEGA 2/0008/17)
 • 2014-2017-„Populácia meteoroidov, ich pôvod, vývoj a interakcia so Zemou“ – vedúci projektu na AsÚ SAV: M. Hajduková (č.p. VEGA 1/0225/14)
 • 2014-2017-„Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy“ – vedúci projektu: L. Neslušan (č.p. VEGA 2/0031/14)
 • 2014-2017-„Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách“- vedúci projektu: T. Pribulla (č.p. VEGA 2/0143/14).
 • 2014-2017-„Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy“- vedúci projektu: J. Svoreň (č.p. VEGA 2/0032/14)
 • 2013-2016 – „Fyzikálne procesy v symbiotických hviezdach a novách“ – vedúci projektu: A. Skopal (č.p. VEGA 2/0002/13).
 • 2013-2015 – „Fyzikálne vlastnosti akréčnych štruktúr v interagujúcich dvojhviezdach“ – vedúci projektu: L. Hric, (č.p. VEGA 2/0038/13).
 • 2013-2015 – „Konečné geometrie prepájajúce kvantovú informáciu s astrofyzikou“ – vedúci projektu: M. Saniga (č. p. VEGA 2/0003/13).
 • 2013-2015-„Variabilita časového vývoja magnetických štruktúr v slnečnej atmosfére a ich fyzikálne modely.“ – vedúci projektu: A. Kučera (č.p. VEGA 2/0038/13)
 • 2011-2013 – „Modelovanie tesných dvojhviezd a viacnásobných sústav: od klasických dvojhviezd k planetárnym sústavám“ – vedúci projektu: T. Pribulla (č.p. VEGA 2/0094/11)
 • 2010-2013 – „Dynamika trans-neptúnickej populácie a ďalších skupín malých telies Slnečnej sústavy“ – vedúci projektu: L. Neslušan (č.p. VEGA 2/0011/10)
 • 2010-2013 – „Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme“ – vedúci projektu: J. Svoreň (č.p. VEGA 2/0022/10)
 • 2010-2012 – „Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a viacnásobných sústavách“ – vedúci projektu: A. Skopal (č.p. VEGA 2/0038/10)
 • 2010-2012 – „Štruktúra a dynamika slnečnej koróny“ – vedúci projektu: M. Minarovjech (č.p. VEGA 2/0098/10)
 • 2010-2012 – „Fyzikálne vlastnosti cyklov aktivity vybraných interagujúcich dvojhviezd“ – vedúci projektu: L. Hric (č.p. VEGA 2/0078/10)
 • 2009-2012 – „Genetické vzťahy medzi prúdmi meteoroidov a objektami NEO“ – vedúci projektu na AsÚ: M. Hajduková (č.p. VEGA 1/0636/09)
 • 2009-2011 – „Kvantové kráčanie a kvantové previazanie – QWAEN“ – vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (no. VEGA 2/0092/09)
 • 2009-2011 – „Fyzikálny výskum magnetizmu, dynamiky plazmy a prenosu energie v slnečnej atmosfére“ – vedúci projektu: A. Kučera (č.p. VEGA 2/0064/09)
 • 2009-2011 – „Orbitálny vývoj ľubovoľne tvarovaných kometárnych a asteroidálnych prachových častíc“ – vedúci projektu: M. Kocifaj (č.p. VEGA 2/0016/09)
 • 2009-2011 – „Rozpletenie spektier hviezd s nejednoznačne určeným typom pekuliárnosti“ – vedúci projektu: J. Zverko (č.p. VEGA 2/0074/09)
 • 2007-2009 – „Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoridov a ich materských telies“ – vedúci projektu: J. Svoreň (č.p. VEGA 2/7009/27)
 • 2007-2009 – „Štúdium štruktúry interagujúcich dvojhviezd a viacnásobných sústav“ – vedúci projektu: A. Skopal (č.p. VEGA 2/7010/27)
 • 2007-2009 – „Aktivita ako dôsledok fyzikálnych mechanizmov, spojených s prenosom a akréciou hmoty vo vybraných interagujúcich dvojhviezdach“ – vedúci projektu: L. Hric (č.p. VEGA 2/7011/27)
 • 2007-2009 – „Výskum magnetických polí v slnečnej koróne a ich odozvy v heliosfére“ – vedúci projektu: M. Minarovjech (č.p. VEGA 2/7012/27)
 • 2007-2009 – „Úloha negravitqčných síl v evolúcii dráh asteroidov a komét“ – vedúci projektu: E. Pittich (č.p. VEGA 2/7040/27)
 • 2007-2009 – „Vplyv medzihviezdnych molekulárnych oblakov na dynamiku telies v Oortovom oblaku a Kuiperovom páse“ – vedúci projektu: Ľ. Neslušan (č.p. VEGA 2/7047/27)
 • 2006-2008 – „Výskum vlastností chemicky pekuliárnych (CP) hviezd“ – vedúci projektu: J. Zverko (č.p. VEGA 1/6036/26)
 • 2006-2008 – „Multispektrálna anlýza a modelovanie časového vývoja pokojnej a aktívnej slnečnej atmosféry“ – vedúci projektu: A. Kučera (č.p. VEGA 2/6195/26)
 • 2006-2008 – „Kvantová teória informácie viacčasticových systémov“ – vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (č.p. VEGA 2/6070/27)
 • 2006-2008 – „Komplexy malých telies slnečnej sústavy“ – vedúci projektu: M. Hajduková (č.p. VEGA 1/3067/26)
 • 2006-2008 – „Dynamika malých telies v kozmickom priestore“ – vedúci projektu: M. Kocifaj (č.p. VEGA 1/3024/26)
 • 2004-2006 – „Dynamika a vývoj komét a asteroidov z hľadiska ich migrácie do oblasti dráh planét“ – vedúci projektu: E. Pittich (č.p. VEGA 2/4002/24)
 • 2004-2006 – „Štruktúra prenosových oblastí kataklizmatických a príbuzných interagujúcich dvojhviezdach“ – vedúci projektu: L. Hric (č.p. VEGA 2/4015/24)
 • 2004-2006 – „Zonálne zvláštnosti v evolučných procesoch na Slnku“ – vedúci projektu: J. Sýkora (č.p. VEGA 2/4013/24)
 • 2004-2006 – „Dynamický vývoj a aktivita medziplanetárnych telies“ – vedúci projektu: J. Svoreň (č.p. VEGA 2/4012/24)
 • 2004-2006 – „Štúdium aktivity v interagujúcich dvojhviezdach“ – vedúci projektu: A. Skopal (č.p. VEGA 2/4014/24)
 • 2004-2006 – „Slnečná aktivita v koróne a protuberanciách“ – vedúci projektu: V. Rušin (č.p. VEGA 2/4011/24)
 • 2003-2005 – „Rozloženie chemických prvkov na povrchu chemicky pekuliárnych hviezd“ – vedúci projektu: J. Zverko (č.p. VEGA 2/3014/24)
 • 2003-2005 – „Kozmický prach, medziplanetárne a medzihviezdne prostredie a ich vplyv na Zem a jej atmosféru“ – vedúci projektu: A. Hajduk/T.Hajduková (č.p. VEGA 2/3024/24)
 • 2003-2005 – „Dynamické procesy a prenos energie v slnečnej atmosfére“ – vedúci projektu: A. Kučera (č.p. VEGA 2/3015/24)

ÚSTAVNÉ PROJEKTY

 • Fyzika slnečnej fotosféry a chromosféry – vedúci A. Kučera (č. 18/07)
 • Dynamický vývoj malých telies Slnečnej sústavy – vedúci L. Neslušan (č. 21/07)
 • Štruktúra prúdov meteoroidov a komplexy malých telies Slnečnej sústavy, evolúcia a
  fyzikálne charakteristiky materských telies meteoroidov – vedúci J. Svoreň (č. 22/07)
 • Klasické dvojhviezdy a viacnásobné sústavy – vedúci T. Pribulla (č. 24/07)
 • Symbiotické hviezdy a novy – vedúci A. Skopal (č. 25/07)
 • Štúdium aktivity vybraných interagujúcich dvojhviezd – vedúci L. Hric (č. 28/07, dobiehajúci smer)
 • Extrasolárne planéty, hnedí trpaslíci a málo hmotné hviezdy – vedúci J. Budaj (č. 29/11)
 • Fyzika aktívnej slnečnej koróny a slnečno-zemské vzťahy – vedúci J. Rybák (č. 31/11)
 • Komplexy malých telies Slnečnej sústavy – vedúci projektu: V. Porubčan (č.p. AsÚ SAV M-23/07)
 • Slnečná koróna a slnečno-zemské vzťahy – vedúci projektu: V. Rušin (č.p. AsÚ SAV S-19/07)
 • Interakcia elektromagnetického žiarenia s kozmickým prachom – vedúci projektu: M. Kocifaj (č.p. AsÚ SAV M-20/07)
 • Migrácia malých telies v slnečnej sústave – vedúci projektu: E. Pittich (č.p. AsÚ SAV M-26/07, dobiehajúci projekt)
 • Horúce hviezdy – hviezdne atmosféry – vznik a vývoj chemickej pekuliarity – vedúci projektu: J. Zverko (č.p. AsÚ SAV P-27/07, dobiehajúci projekt)
 • Štruktúra meteorických rojov – vedúci projektu: V. Porubčan
 • Kozmický prach – vedúci projektu: I. Kapišinský
 • Dynamika komét a asteroidov a výskum kometárneho prachu – vedúci projektu: E. Pittich
 • Štúdium dynamickej evolúcie malých telies vo vonkajšej oblasti Slnečnej sústavy – vedúci projektu: L. Neslušan
 • Fotometria komét a asteroidov a kometárna astrometria – vedúci projektu: J. Svoreň
 • Štúdium variabilných fenoménov hviezd ranného spektrálneho typu a automatizácia ich pozorovaní – vedúci projektu: J. Žižňovský
 • Chemicky pekuliárne hviezdy – vedúci projektu: J. Zverko
 • Tesné dvojhviezdy – vedúci projektu: D. Chochol
 • Kataklizmatické premenné hviezdy – vedúci projektu: L. Hric
 • Symbiotické hviezdy – vedúci projektu: A. Skopal
 • Výskum slnečnej koróny a výskum Slnka pozorovaním slnečných zatmení – vedúci projektu: V. Rušin
 • Slnečné protuberancie a automatizácia slnečných pozorovaní – vedúci projektu: M. Minarovjech
 • Dynamika slnečnej fotosféry a chromosféry – vedúci projektu: A. Kučera
 • Slnečný cyklus a vzťahy Slnko-Zem – vedúci projektu: J. Sýkora
 • Výskum vonkajších vrstiev slnečnej atmosféry – vedúci projektu: J. Rybák