Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Štipendium POO Ukrajina Krushevska

 

Kód projektu: 09I03-03-V01-00002

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

 

Názov prijímateľa: Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Adresa prijímateľa: P.O. Box 18, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

 

Kontaktné osoby prijímateľa:

  • Mgr. Peter Gömöry, PhD.
  • RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

 

Trvanie projektu: od 1.8.2022 do 31.7.2025

 

Výskumník: Dr. Viktoriia Krushevska (R2 – postdoktorand)

 

AKTIVITY PROJEKTU

Dr. Krushevska bude vykonávať výskumnú činnosť v Stelárnom oddelení Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Konkrétne sa zapojí do štúdia fyzikálnych procesov v tesných dvojhviezdach, viacnásobných sústavách a exoplanétach. Okrem priameho výskumu, ktorým je spracovanie údajov, analýza výsledkov, aktívna účasť na seminároch a prezentácie vedeckých výsledkov na konferenciách, sa Dr. Krushevska plánuje zapojiť do vykonávania fotometrických a spektroskopických pozorovaní pomocou ďalekohľadov Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Dr. Krushevska bude zapojená do už prebiehajúcich vedeckých projektov grantových agentúr VEGA a APVV. Dr. Krushevska bude tiež pôsobiť ako potenciálny vedúci študentských prác.

 

MÍĽNIKY PROJEKTU

  • 1. rok (august 2022 – júl 2023)

Plánujeme nové viacfarebné fotometrické pozorovania vybraných dvojhviezd, viacnásobných sústav a exoplanét. Nové pozorovania budú využité na určenie dráhových elementov, absolútnych parametrov zložiek a štúdium fyzikálnych procesoch v týchto sústavách (napr. poruchy dráhy, apsidálny pohyb, precesia dráhy, chromosferická aktivita, prenos a odtok hmoty apod.). Získané predbežné výsledky budú prezentované na workshopoch a na medzinárodných konferenciách. Najrelevantnejšie výsledky plánujeme publikovať vo forme jedného vedeckého článku v karentovanom časopise (WoS/SCOPUS).

Pracovníčka bude v priebehu prvého roka riešenia projektu zapojená do prebiehajúcich projektov grantových agentúr VEGA a APVV.

 

  • 2. rok (august 2023 – júl 2024)

Budeme pokračovať vo viacfarebných fotometrických pozorovaniach vybraných dvojhviezd, viacnásobných sústav a exoplanét. Plánujeme získavať spektroskopické pozorovania aj na 1,3m ďalekohľade na Skalnatom plese a tiež na ďalších ďalekohľadoch vo svete v rámci spolupráce. V druhom roku sa zameriame na najzaujímavejšie objekty a ich detailnú analýzu. Zameriame sa najmä na tesné viacnásobné sústavy so silnými poruchami dráhy ako aj exoplanéty s rýchlorotujúcou materskou hviezd, kde dochádza k precesii rotačnej osi hviezdy a roviny dráhy exoplanéty. Výsledky budeme prezentovať na seminároch a medzinárodných konferenciách a plánujeme ich publikovať vo forme jedného vedeckého článku v karentovanom časopise (WoS/SCOPUS).

 

  • 3. rok (august 2024 – júl 2025)

Plánujeme vykonať zovšeobecnenú analýzu študovaných objektov. Využijeme pri tom aj vysokopresné údaje z družíc (najmä TESS, CHEOPS, Gaia). Zameriame sa aj na pochopenie vzniku a vývoja tesných dvojhviezd, viacnásobných sústav a tzv. horúcich Jupiterov, ktoré obiehajú materskú hviezd v tesnej blízkosti. Výsledky budeme prezentovať na seminároch a medzinárodných konferenciách a plánujeme ich publikovať vo forme jedného vedeckého článku v karentovanom časopise (WoS/SCOPUS).