Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Štipendium POO Ukrajina Shubina

 

Kód projektu: 09I03-03-V01-00001

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

 

Názov prijímateľa: Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Adresa prijímateľa: P.O. Box 18, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

 

Kontaktné osoby prijímateľa:

  • Mgr. Peter Gömöry, PhD.
  • Oleksandra Ivanova, PhD.

 

Trvanie projektu: od 1.7.2022 do 30.6.2025

 

Výskumník: Dr. Olena Shubina (R2 – postdoktorand)

 

AKTIVITY PROJEKTU

Dr. Shubina bude vykonávať výskumnú činnosť v Oddelení medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Konkrétne sa bude zaoberať vývojom modelu neutrálnej atmosféry komét, ktorý je v súčasnosti veľmi preferovaný smer v kometárnej astronómii. Úzko s tým súvisí aj vytvorenie novej databázy, ktorá bude obsahovať informácie o produktivite prachu pre jednotlivé dynamické skupiny komét. Súčasťou jej práce bude spracovávanie fotometrických a spektroskopických pozorovaní komét na 1.3m a 0.61m

ďalekohľadoch Astronomického ústavu SAV, v. v. i. V záujme získania väčšieho množstva dát potrebných na lepšiu interpretáciu výsledkov bude Dr. Shubina podávať aj žiadosti o pridelenie pozorovacieho času na svetových ďalekohľadoch.

Dr. Shubina bude zapojená do už prebiehajúcich vedeckých projektov grantových agentúr VEGA a APVV.

Okrem toho bude Dr. Shubina vykonávať vedeckú prácu zahrňujúcu publikovanie výsledkov v zahraničných impaktovaných časopisoch, prezentáciu výsledkov na medzinárodných konferenciách alebo workshopoch, seminároch a pod. Rovnako bude Dr. Shubina pôsobiť ako potenciálny vedúci študentských prác.

 

MÍĽNIKY PROJEKTU

  • 1. rok (júl 2022 – jún 2023)

Uskutočníme fotometrické a spektroskopické pozorovania množstva komét v blízkych heliocentrických vzdialenostiach od Slnka (0.5-1.5AU) a vykonáme analýzu archívnych údajov za predchádzajúce pozorovacie obdobie. Aktualizujeme softvér potrebný na spracovanie a analýzu dát. Vyhodnotíme produktivitu kometárneho prachu, určíme jeho farbu a budeme sa detailne zaoberať emisiou plynov. Ďalej budeme analyzovať morfológiu prachových a plynných zložiek kometárnej komy. Získané výsledky budeme publikovať vo forme jedného vedeckého článku v karentovanom časopise (SCOPUS/WoS). Plánujeme aj účasť na príprave medzinárodnej konferencie (člen LOC) o výskume malých telies Slnečnej sústavy. Pracovníčka bude v priebehu prvého roka riešenia projektu zapojená do prebiehajúcich projektov grantových agentúr VEGA a APVV.

 

  • 2. rok (júl 2023 – jún 2024)

Budeme pokračovať v pozorovaniach komét v blízkej vzdialenosti od Slnka pomocou fotometrie a spektroskopie na rôznych ďalekohľadoch. Na základe získaných výsledkov budeme študovať vplyv fyzikálnych parametrov komét rôznych dynamických skupín na detekciu ich evolučných a kozmogonických rozdielov. Vyvinieme model plynnej komy komét spolu s vývojom potrebného softvéru. Získané výsledky budeme publikovať vo forme dvoch vedeckých článkov v karentovaných časopisoch (SCOPUS/WoS) a prezentovať na medzinárodných konferenciách.

 

  • 3. rok (júl 2024 – jún 2025)

Budeme pokračovať v komplexných pozorovaniach vybraných komét v blízkej vzdialenosti od Slnka na rôznych ďalekohľadoch. Uskutočníme analýzu dát s pozorovaní a archívu s následnou interpretáciou výsledkov za celé projektové obdobie. Budeme skúmať závislosti zmien fyzikálnych vlastností kometárneho prachu a plynu v obdobiach pred preletom a po prelete kométy perihéliom. Zhrnieme a budeme analyzovať získané údaje rôznymi metódami. Budeme publikovať dva vedecké články v karentovaných časopisoch (SCOPUS/WoS) a prezentovať na medzinárodných konferenciách.