Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2011

Späť na zoznam


Názov: Magnetoakustické vlnové balíky v rádiovom vzplanutí s vláknami z 11. júla 2005
Autori: H. Meszárosová, M. Karlický, J. Rybák
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Decimetrové rádiové žiarenie s vláknami pozorované 11. júla 2005 bolo analyzované pomocou vlnkovej filtrácie a spektrílnymi metódami. Vo filtrovaných rádiových spektrách boli nájdené štruktúry s rôznymi charakteristickými periodami P a frekvenčnými driftami FD: i/ vláknové subštruktúry s P1 ~0,5s, FD1=-87 MHz/s v priemere, ii/ vláknové subštruktúry s P2 ~1,9s, a iii/ driftujúce štruktúry s P3 ~81,4s, FD2=-8,7, +98,5 a -21,8 MHz/s. Vo vlnkových spektrách sme detekovali útvary v tvare žubrienok. Tieto boli nájdené s rovnakou periodou P ako mali filtrované štruktúry. Frekvenčný drift hlavičiek žubrienok bol rovnaký ako frekvenčný drift niektorých skupín vláken pre žubrienky s dlhou periodou (P3) a ako frekvenčný drift individuálnych vláken pre žubrienky s krátkou periodou (P2). Považujúc tieto vlnkové žubrienky za prejavy šíriacich sa magnetoakustických vlnových balíkov tieto výsledky indikujú existenciu viacerých vlnových balíkov v zdroji vláken. Pokým dlhoperiodické vlnové balíky spúšťajú či modulujú celú skupinu vláken, krátkoperiodické vlnové balíky sa zdajú byť spojené s jednotlivými vláknami. Tento výsledok podporuje model vláken založených na magnetoakustických vlnách. Pomocou modelu hustoty v slnečnej atmosfére sme určili rýchlosti magnetoakustických vlnení na 107 a 562 km/s, a položiac túto hodnotu za rovnú Alfvénovej sme odhadli indukciu magetického poľa v zdroji vláken na 10,7 a 47,8 G.
Referencia: Solar Physics 273, 393-402 (2011)