Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Príspevok k chápaniu výskytu koronálnych dier počas 11-ročného slnečného cyklu
Autori: M. Storini, M.Y. Hofer, J. Sýkora
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Podrobnejšie skúmanie časovo-šírkového rozdelenia dlho-trvajúcich izolovaných koronálnych dier (s vekom > 5 Carrington-ovských otočiek) v priebehu 21. a 22. slnečného cyklu odhalilo, že tieto sú organizované v dvoch populáciách: (i) trieda-I, vyskytujúca sa okolo maximálnej fázy slnečnej aktivity, pozostávajúca z dlho-trvajúcich dier oboch polarít magnetického poľa a nachádzajúca sa na stredno-dobej (časový rozsah: 2-4 roky) diagonálnej ploche, od stredných héliografických šírok smerom k slnečnému rovníku a ďalej; (ii) trieda-2, pozostávajúca z dlho-trvajúcich dier objavujich sa s vysokou pravdepodobnosťou na dlhodobej ( ~18 rokov, t.j. trvajúcich dlhšie ako jeden slnečný cyklus) diagonálnej oblasti, osobitnej pre každú polaritu magnetického poľa. Pritom, sklony a dĺžky diagonál pre diery triedy-I sú odlišné pre oba analyzované slnečné cykly, zatiaľ čo pre triedu-II sú diagonály v oboch cykloch podobné. Zatiaľ čo indície pre existenciu dier triedy-I boli už nájdené a diskutované v literatúre skôr, identifikácia dier triedy-II , založená na polarite magnetického poľa je v tejto práci urobená prioritne. V diskusii sú zdôraznené možné dôsledky pre fyziku známych nepárno-párnych dvojíc slnečných 11-ročných cyklov.
Referencia: Advances in Space Research 38 (2006), 912-920