Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Cyklické zmeny v diferenciálnej rotácii slnečnej koróny
Autori: O.G. Badalyan, V.N. Obridko, J. Sýkora
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Analyzovaná je rotácia slnečnej koróny pomocou vlastnej originálnej databázy jasnosti zelenej koronálnej čiary Fe XIV 530.3 nm, pokrývajúcej skoro šesť posledných slnečných cyklov aktivity. Synodická perióda rotácie je blízka 27 dňom v nízkych héliografických šírkach. Nad +/-15° šírky, perióda rotácie vzrastá a postupne dosahuje hodnoty slabo prevyšujúce 29 dní. Potom, od šírok asi ±45° až k pólom zostáva perióda rotácie viac-menej konštantnou. Rýchlosť diferenciálnej rotácie slnečnej koróny je jasne závislá od héliografickej šírky (viď obrázok). Celkovú rýchlosť koronálnej rotácie možno popísať ako superpozíciu dvoch režimov rotácie, rýchleho (27 dní s evidentmou diferencialitou rotácie) a pomalého (31 dní s kvázi-rigídnou rotáciou). Je navrhnutá metóda separácie týchto dvoch režimov. Veľkosť príspevku každého z režimov k celkovej rotačnej rýchlosti závisí od fázy 11-ročného slnečného cyklu a od héliografickej šírky. Na nízkych šírkach je koronálna rotácia vždy takmer úplne ovládaná rýchlym režimom. Na klesajúcich vetvách slnečných cyklov tento režim dominuje cološírkovo. Pomalý režim je jednoznačne prevládajúcim vo vysokých šírkach, ale len na stúpajúcich vetvách slnečných cyklov. Výsledky týkajúce sa časovo-šírkovej závislosti rýchlosti koronálnej rotácie a hypotetickej existencie dvoch režimov rotácie koróny Slnka sú porovnané s poslednými výsledkami hélioseizmických meraní, ktoré odhalili, že celková štruktúra rýchlostných polí v konvektívnej zóne Slnka je tiež významne časovo premenlivá.
Referencia: Astronomy Reports 50 (2006), 312-324