Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Výsledky


2006

Späť na zoznam


Názov: Kvázi-dvojročné oscilácie v severo-južnej (N-S) asymetrii slnečnej aktivity
Autori: O.G. Badalyan, V.N. Obridko, J. Sýkora
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Severo-južná (N-S) asymetria slnečnej aktivity bola skúmaná na základe údajov o jasnosti zelenej koronálnej čiary, celkového počtu a sumárnej plochy slnečných škvŕn, za obdobie 1939-2001. V prípade všetkých troch študovaných indexov boli zistené podobné krátkodobé (1,5 – 3,0 roky) a dlhodobé (~ 12 rokov) časové variácie ich N-S asymetrie, menovite v zóne tvorby slnečných škvŕn (0° -30° héliografickej šírky). Kvázi-dvojročné oscilácie (KDO, anglicky quasi-biennial oscillations QBO) v N-S asymetrii boli jasne identifikované a potom aj analyzované. V rozmedzí škvrnotvornej zóny Slnka sa KDO v N-S asymetrii ukázali byť velmi podobné pre všetky tri indexy aktivity. Odhalili sme však, že KDO sú podstatne lepšie vyjadrené v N-S asymetrii indexov, než v indexoch samotných. Okrem toho, intenzita KDO v N-S asymetrii troch skúmaných indexov je v jasnej proti-fáze s veľkosťou samotnej N-S asymetrie. Tento efekt je pre všetky tri indexy evidentný v celom rozsahu héliografických šírok, s výnimkou šírkového intervalu 40° - 50°, kde je zreteľne redukovaný. Celkove, podstata N-S asymetrie slnečnej aktivity je stále nie dostatočne objasnenená (to isté platí aj pre prejavy KDO v časovom priebehu N-S asymetrie). Spravidla, tzv. dynamo teórie slnečnej aktivity nerátajú s existenciou N-S asymetrie, predpokladajúc úplne identické správanie sa aktivity na oboch pologuliach Slnka. Avšak, vyššie uvedené a im podobné výsledky opakovane urgujú potrebu zahrnúť nespochybniteľný fenomén N-S asymetrie a jej kvázi-dvojročných oscilácií do vedecky skutočne relevantných teórií časovo-priestorového chodu slnečnej aktivity.
Referencia: Proc. of the 11th European Solar Physics Meeting – The Dynamic Sun: Challenges for Theory and Observations, ESA SP-600 (December 2005), Compact Disc