Facebook
Instagram

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia

Spoločná odborová komisia

Spoločná odborová komisia doktorandského študijného programu
astronómia a astrofyzika v študijných odboroch
4.1.7 a 4.1.8 astronómia a astrofyzika

 

Dátum menovania komisie: 12.10. 2009

 

 • Sídlo komisie:
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  • Univerzita Komenského
  • Mlynská dolina F2
  • 842 48 Bratislava

 

 • Zloženie komisie:
  • predseda: doc. RNDr. Jozef KLAČKA, CSc. (FMFI UK)
  • podpredseda: RNDr. Augustín SKOPAL, DrSc. (AsÚ SAV)
  • členovia:
   • doc. RNDr. Vladimír BALEK, CSc. (FMFI UK)
   • prof. RNDr. Andrej BOBÁK, DrSc. (PF UPJŠ)
   • Mgr. Adrián GALÁD, CSc. (FMFI UK)
   • RNDr. Rudolf GÁLIS, CSc. (PF UPJŠ)
   • RNDr. Drahomír CHOCHOL, DrSc. (AsÚ SAV)
   • RNDr. Leonard KORNOŠ, PhD. (FMFI UK)
   • RNDr. Aleš KUČERA, CSc. (AsÚ SAV)
   • prof. Ing. Pavel MACH, CSc. (FMFI UK)
   • prof. RNDr. Jozef MASARIK, DrSc. (FMFI UK)
   • RNDr. Luboš NESLUŠAN, CSc. (AsÚ SAV)
   • doc. Mgr. Štefan PARIMUCHA, PhD. (PF UPJŠ)
   • prof. RNDr. Vladimír PORUBČAN, DrSc. (FMFI UK)
   • RNDr. Theodor PRIBULLA, CSc. (AsÚ SAV)
   • RNDr. Vojtech RUŠIN, DrSc. (AsÚ SAV)
   • RNDr. Ján RYBÁK, CSc. (AsÚ SAV)
   • doc. RNDr. Ján SVOREŇ, DrSc. (AsÚ SAV)
   • Mgr. Martin VAŇKO, PhD. (AsÚ SAV)