názov:		Jemná štruktúra chromosféry a prechodovej oblasti
 		v numerických simuláciách

prednášajúci:	J. Koza

Abstrakt

Pozorovania s veľkým rozlíšením dokumentujú, že chromosféra a
prechodová oblasť sú pretkané vláknitými štruktúrami tradične
označovanými ako spikuly, fibrily, škvrnky, makrospikuly a podobne,
pre ktoré sú charakteristické veľmi rýchle vývojové zmeny. Tieto
pozdĺžne výtrysky geneticky súvisia s magnetickým poľom ovládajúcim
všetky dôležite dynamické procesy vo vonkajších zložkách slnečnej
atmosféry. Referát je pokračovaním predchádzajúceho prehľadového
referátu, v ktorom prednášajúci referoval o najnovších výsledkoch
dosiahnutých pozorovaniami.
   Tento nadväzujúci prehľadový referát je obrazovou prehliadkou toho
najlepšieho, čo bolo dosiahnuté numerickými simuláciami. Táto galéria
zároveň naznačuje teoretickú mašinériu potrebnú k pochopeniu a
vysvetleniu termodynamiky jemnej štruktúry chromosféry a prechodovej
oblasti. Jej neodmysliteľnou súčasťou sú rádiačná 3-D
magnetohydrodynamika, Non-LTE a nerovnovážna, časovo závislá ionizácia
vodíka. Použitie posledného z uvedených nástrojov si vyžadujú veľmi
krátke typické dynamické časy jemných štruktúr, ktoré sú kratšie ako
čas, za ktorý nastane ionizačná rovnováha. Nasadenie uvedených
prostriedkov naznačuje, že dynamické fibrily a spikuly prvého typu sú
veľmi pravdepodobne dôsledkom prenikania fotosférických 5-min
oscilácii do chromosféry pozdĺž naklonených magnetických silotrubíc. V
prostredí prudko klesajúcej hustoty a v dôsledku zachovania kinetickej
energie dochádza ku konverzii šíriacicich sa oscilácií na
magnetoakustické nárazové vlny vynášajúce pozdĺž magnetických
silotrubíc relatívne chladnú chromosférickú plazmu do koronálneho
prostredia. Tento model je schopný zároveň vysvetliť pozorovanú
opakovanosť výskytu uvedených typov fibríl a spikúl a protismerné
rýchlosti pozorované pri základniach fibríl.
   Jednako sme pravdepodobne ešte stále ďaleko od vytvorenia
syntetických Halfa obrázkov slnečnej chromosféry podobným omnoho
úspešnejším syntetickým obrázkom slnečnej fotosférickej
granulácie. Pri každom individuálnom simulačnom výsledku sa snážíme
poukázať na jeho hlavný prínos v poznávaní jemnej štruktúry. V závere
referátu je podaný výber didakticky užitočných a výstižných kresieb
dokumentujúcich vývoj poznania celkovej štruktúry slnečnej atmosféry v
čase.