Slnečná koróna: výskum fyzikálnych procesov

Projekt APVV 0816-11


Agentúra pre podporu výskumu a vývoja podporila v rámci všeobecnej výzvy 2011 projekt zameraný na výskum slnečnej koróny s podporou na dobu riešenia 1/7/2012 - 31/12/2015.

Projekt bol riešený kolektívom pracovníkov Oddelenia fyziky Slnka Astronomického ústavu v Tatranskej Lomnici, ktorý patrí k ústavom Slovenskej akadémie vied. Zodpovedným vedúcim projektu bol Ján Rybák.


Prečo je potrebné skúmať slnečnú korónu?

Koróna je viac ako 1000 krát teplejšia ako povrch Slnka čo na prvý pohľad odporuje druhému termodynanickému zákonu známemu nám všetkým zo základnej školy. Stále jednoznačne nevieme povedať vďaka ktorým fyzikálnym mechanizmom sú ohrievané jednotlivé štruktúry existujúce v slnečnej koróne na teploty viac ako 1 000 000 Kelvinov. Slnečná koróna a ňou prechádzajúci slnečný vietor ovplyvňujú medziplanetárny priestor v ktorom sa nachádza i naša Zem. V slnečnej koróne sa odohrávajú gigantické eruptívne procesy - slnečné erupcie a koronálne výrony hmoty - najvýraznejšie prejavy slnečnej aktivity ovplyvňujúcu celú heliosféru.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť nové poznatky o fyzike a časovom vývoji procesov v pokojných a aktívnych štruktúrach v hornej slnečnej atmosfére vrátane ich magnetizmu a dynamiky. Konkrétne: a) určiť časový vývoj plného vektora magnetickej indukcie (veľkosť i priestorovú orientáciu) v pokojných a aktívnych protuberanciách, koronálnych kondenzáciách, a spikuliach, vo výronoch koronálnej plazmy, b) analyzovať rýchlostné polia a rôzne veľkoškálové vlnenia vrátane Alfvénových vĺn v koróne, protuberanciách, spikulách, výronoch koronálnej plazmy, prípadne erupciách, c) určiť fyzikálne parametre vlnení a erupcií malých energií vrátane určenia dôsledkov týchto javov pre stále nevyriešený problém ohrevu slnečnej koróny, d) určiť vplyv časovej premennosti magnetického a rýchlostného poľa v koróne na šírenie sa prejavov slnečnej aktivity do heliosféry.


Agentúra pre podporu vedy a vývoja Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica Slovenská akadémia vied