Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009: 23.-25. apríl 2009

Prihláška na seminár

Pre prihlásenie na seminár je nevyhnutné dopraviť klasickou poštou nasledovnú vyplnenú prihlášku. Termín uzávierky prihlášok je 31. 3. 2009.

Ak počet prihlásených záujemcov o seminár presiahne číslo 60, z prihlásených záujemcov bude nutné urobiť výber tých, ktorí budú na seminár pozvaní. Dôvodmi sú obmedzená veľkosť zasadacej miestnosti ako i obmedzená výška finančnej podpory projektu APVV. Zoznam uchádzačov, ktorí budú na seminár vybraní bude na web stránke seminára zverejnený najneskôr 6.4. 2009. Pri výbere sa bude prihliadať na čo najrovnomernejšie územné pokrytie Slovenska, ako i na zastúpenie čo najväčšieho počtu škôl.

Prihláška: TXT formát, PDF formát, RTF formát.

Prihlášku prosíme zaslať organizátorom seminára klasickou poštou a nie emailom na adresu: RNDr. Ján Rybák, Astronomický ústav SAV, 05960 Tatranská Lomnica (s označením na obálke Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2009).

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG