Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2008: 4.-6. december 2008

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť učiteľov základných a stredných škôl s novými poznatkami, ktoré boli dosiahnuté v astronómii v poslednom čase a tak im umožniť sprostredkovať súčasný stav poznania vesmíru svojim žiakom, poskytnúc im dostatok informácií a ilustračného materiálu.
Účastníci seminára sa oboznámia i s vedeckou prácou a astronomickými pozorovaniami prevádzanými na Astronomickom ústave SAV.
Seminár bude svojou formou opakovať seminár uskutočnený v roku 2007 a nadväzovať na nedávno uskutočnený seminár VENUS TRANSIT 2004, ktorý bol organizovaný pre prípravu učiteľov na sledovanie prechodu Venuše popred slnečný disk 8. júna 2004.

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG