Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2007: 4.-6. október 2007

Zabezpečenie seminára

Miesto konania: hlavná budova Astronomického ústavu SAV (prednášky) a Kongresové centrum ACADEMIA (ubytovanie a stravovanie) na Starolesnianskych lúkach pri Tatranskej Lomnici.

Finačné zabezpečenie: všetky náklady suvisiace s organizáciou seminára, s úhradou cestovného, ubytovania a stravy všetkým vybraných účastníkov seminára z radov učiteľov - grant APVV LPP-0146 "Stretnutia s vesmírom", poskytnutý Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja. Účastníkom seminára bude ubytovanie, strava a seminár poskytnutý bezplatne.

Finačné účtovanie cestovného: Cestovné bude účastníkom hradené len v prípade použitia vlaku 2.tr. alebo autobusu. V odôvodnených prípadoch bude preplácané cestovné i v prípadoch použitia vlastného osobného vozidla. (V tomto prípade je ale vyúčtovanie kvôli platným predpisov administratívne oveľa náročnejšie. V takomto prípade je možné uhradiť len cestovné vo výške cestovného vlakom 2.tr. alebo autobusom.)

Cestovné účastníkov bude preplácané až po skončení seminára. Účastník si zakúpi cestovné lístky na cestu tam i späť najprv za svoje vlastné finančné prostriedky, (resp. použije vlastné osobné vozidlo). Na seminári potom obdrží každý účastník pripravený cestovný príkaz. Návodom na vyplnenie, bude k dispozícii počas seminára na nástenke a ukážky vyplnených cerstovných príkazov sú dostupné i tu: cestovný príkaz vlak/autobus,   (cestovný príkaz vlak/autobus,   dohoda o použití auta_na pracovnú cestu). Pomocou tohoto cestovného príkazu účastníci seminára po návrate domov vyúčtujú LEN svoje cestovné náklady. K cestovnému príkazu musí doložiť originály cestovných lístkov v prípade použitia vlaku alebo autobusu. (V prípade použitia vlastného vozidla je potrebné odovzdať spolu s cestovným príkazom: - fotokópiu havarijnej poistky, - fotokópie dokladov o zaplatení havarijnej a zákonnej poistky za rok 2007, - potvrdenie príslušnej organizácie (ŽSR,SAD) o výške cestovného hromadným dopravným prostriedkom do Starej Lesnej a späť.)

Cestovný príkaz musí byť zaslaný poštou na adresu: Astronomický ústav SAV, 05960 Tatranská Lomnica, s označením na obálke: Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2007. Preplatenie cestovného príkazu prebehne v priebehu týždňa zaplatením finačných prostriedkov prevodom na osobný bežný účet účastníka seminára. Toto čísko účtu musí byť uvedené na zaslanom cestovnom príkaze.

Ostatné zabezpečenie: účastníci seminára dostanú po jeho skončení poštou zborník s textami prednášok (približne 60 strán) spolu s CD s prezentáciami prednášok (PPT), ktoré na seminári odznejú.

Spať na hlavnú stránku seminára

Powered by: WordPress Šablóna: ADMIN-BG