SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ (SNKA)

 

Organizačný a rokovací poriadok Slovenského komitétu astronomického

pri Medzinárodnej astronomickej únii

 

 

Článok 1

 

 

1. Komitét je oficiálnym predstaviteľom Slovenskej republiky – kolektívneho člena Medzinárodnej   

    astronomickej únie (International Astronomical Union, ďalej len IAU).

 

2. Komitét je pokračovateľom Českého a Slovenského národného astronomického komitétu .

 

3. Komitét je pri svojej činnosti zodpovedný Predsedníctvu SAV, plénu individuálnych členov IAU

    za Slovensko a Prezídiu IAU. Jeho úlohou je zastupovať a hájiť záujmy slovenskej astronómie a  

    vytvárať dobré podmienky pre rozvoj tohto vedného odboru.

 

 

Článok 2

 

Konkrétne úlohy komitétu sú:

 

1. Reprezentovať Slovenskú republiku v IAU.

2. Menovať slovenských delegátov na organizačné zasadnutia IAU, pripravovať slovenské   

    stanoviská k prejednávaným otázkam, diskutovať a hodnotiť výsledky jednania IAU.

3. Sprostredkovávať produktívnym astronómom individuálne členstvo v IAU a v jej komisiách a 

    poskytovať pre to prezídiu IAU potrebné podklady.

4. Vyjadrovať sa k návrhom na nových členov IAU, ktoré podali predsedovia jednotlivých  

    komisií IAU a navrhovať kandidátov na nových individuálnych členov IAU za  Slovensko.

5. Informovať slovenskú astronomickú verejnosť o činnosti IAU, spolupracovať so slovenskými   

    astronomickými pracoviskami.

6. Podľa možností napomáhať najmä mladým astronómom v nadväzovaní medzinárodných

    kontaktov, k účasti na konferenciách a ďalších aktivitách IAU.

7. Stimulovať organizovanie vedecky zaujímavých konferenciíSlovenskej republike a    

    získavať podporu pre ich uskutočnenie.

 

 

Článok 3

 

1. Členmi komitétu sú významní slovenskí astronómovia, zvolení plénom individuálnych členov    

    IAU za Slovensko. Pri výbere kandidátov za členov komitétu je vhodné dbať na to, aby v ňom   

    boli zástupcovia viacerých profesionálnych slovenských astronomických pracovísk. Komitét si

    zvolí na svojom prvom zasadnutí tajnou voľbou trojčlenné predsedníctvo v zložení: predseda,

    podpredseda a tajomník.

2. Komitét môže mať najviac 7 členov. Funkčné obdobie je spravidla trojročné v náväznosti na

    valné zhromaždenia IAU a v každom nasledujúcom funkčnom období je potrebné obmeniť

    najmenej 2 členov komitétu.           

 

Článok 4

 

1. Povinnosťou predsedníctva komitétu zloženého z predsedu, podpredsedu a tajomníka je rýchlo a   

    pružne  vybavovať bežné konkrétne záležitosti a všetky závažnejšie otázky riešiť po konzultácii s 

    ostatnými členmi komitétu. Tieto konzultácie je možné organizovať aj elektronickou poštou  

    alebo telefonicky.

2. K prejednaniu závažnejších otázok, najmä personálnych a tých, ktoré vyžadujú tajné hlasovanie

    členov komitétu alebo interakciu pri jednaní, je potrebné zvolať schôdzu komitétu. Komitét sa  

    preto schádza podľa potreby, najmenej však 1x ročne, alebo na požiadanie viac ako 1/4  

    slovenských členov IAU.

3. K jednaniu komitétu je možné v odôvodnených prípadoch prizvať ďalších slovenských   

    astronómov a tiež zahraničných predstaviteľov IAU.

4. Komitét je schopný uznášania, keď je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.  

    Rozhodnutie komitétu je platné, pokiaľ zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných ktorá 
    počtom odpovedá minimálne polovici všetkých členov komitetu.

    V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

5. Z každej schôdze komitétu vypracuje tajomník zápis, ktorý je po schválení predsedom  

    rozoslaný nejneskôr do 14 dní od zasadania všetkým členom komitétu. Pripomienky

    k zápisu musia členovia komitétu uplatniť písomne (listom alebo elektronickou poštou) do 14 dní    

    od obdržania zápisu.

 

Článok 5

 

1. Predsednictvo SAV môže  ukončiť činnosť komitétu, pokiaľ komitét neplní svoje poslanie a  

    povinnosti a v prípade, že nepovažuje ďalšie členstvo v IAU za účelné. K rozhodnutiu  

    o týchto otázkách si vyžiada písomné stanoviská slovenských profesionálnych astronomických  

    pracovísk. 

2. Odvolanie člena komitétu môže iniciovať skupina pozostávajúca aspoň z 1/3 členov IAU zo  

    Slovenska a za odvolanie musí hlasovať nadpolovičná väčšina členov IAU zo Slovenska.

3. Pri dlhodobej neprítomnosti niektorého člena komitétu navrhne komitét plénu členov IAU zo 

    Slovenska kooptáciu alebo menovanie nového člena.

 

Článok 6

 

1. Komitét navonok reprezentuje predseda alebo ním poverený člen komitétu.

2. Agendu komitétu vybavuje tajomník, ktorý je pri svojej činnosti zodpovedný predsedníctvu

    komitétu.

 

Článok 7

 

1.  Členský príspevok Slovenskej republiky do IAU hradí Predsedníctvo SAV, môžu však naň

     prispievať aj ďalšie inštitúcie. Komitét je povinný sledovať platenie členského príspevku a  

     zavčas informovať o jeho výške a termíne splatnosti.

 

Článok 8

 

1.  Komitét je garantom oficiálneho zastúpenia Slovenskej republiky v rade astronomického

     časopisu  Astronomy and Astrophysics, ktorý združuje rad  predchádzajúcich národných  

     astronomických  časopisov Európy, vrátanie bývalého  československého časopisu Bulletin

     of  the Astronomical  Institutes  of  Czechoslovakia.

Článok 9

 

1. Členstvo a funkcie v komitéte sú čestné a nie sú honorované.

2. Cestovné výlohy spojené s účasťou na schôdzi komitétu hradí každému členovi jeho

    zamestnávateľ. Povinnosťou predsedníctva komitétu je zvolávať schôdze tak, aby v nákladoch  

    jednotlivých pracovísk nedochádzalo k výrazným sústavným rozdielom. Ostatné náklady spojené

    s praktickou činnosťou komitétu hradí pracovisko členov predsedníctva komitétu.

3. Cestovné a pobytové náklady pri účasti poverených členov komitétu na významných 

    zasadaniach IAU hradí pracovisko vysielaných. Predsedníctvo SAV môže prispieť obmedzenou

    čiastkou, o ktorú je treba písomne požiadať.

 

 

Článok 10

 

1. Tento organizačný a rokovací poriadok bol schválený na komitétom dňa 3.11.2011.