[astroCS] Celoslovensky astronomicky seminar pre ucitelov - 2008

Jan Rybak choc at ta3.sk
Thu May 22 11:19:00 UTC 2008


CELOSLOVENSKÝ ASTRONOMICKÝ SEMINÁR PRE UC(ITEL(OV 2008

Projekt Agentúry pre podporu vedy a vyvoja APVV LPP-0146 "Stretnutia s vesmírom"  spolu s 
Astronomickým ústavom  SAV v Tatranskej Lomnici organizujú druhý astronomický seminár pre uc(itel(ov 
základných a stredných škôl. Podujatie sa uskutoc(ní 2.-4. októbra 2008 v budove Astronomického 
ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach pri Tatranskej Lomnici a v ned(alekom Kongresovom centre 
ACADEMIA.

Seminár je pripravovaný pre tých uc(itel(ov základných a stredných škôl, ktorí by si radi rozšírili 
svoje astronomické vedomosti o najnovšie poznatky o vývoji Slnec(nej sústavy, o slnec(nej koróne a 
zatmeniach Slnka, o malých planétkach, ale i vzdialenejšom vesmíre - galaxiách a budúcnosti vesmíru 
ako celku. Prednášat( budú v prevažnej miere pracovníci Astronomického ústavu SAV. Vybraní úc(astníci 
seminára si prezrú priestory Astronomického ústavu v Starej Lesnej a, ak poc(asia dovolí, zúc(astnia 
sa i noc(ných pozorovaní.

Všetky náklady (cestovné, ubytovanie, strava) pre maximálne 60 úc(astníkov seminára budu plne 
hradených projektom APVV LPP-0146 "Stretnutia s vesmírom", poskytnutým Agentúrou pre podporu vedy a 
vývoja. Formát podujatia bude skoro rovnaký ako seminár organizovaný pre rokom v podobnom c(ase a 
vel(mi podobný tomu, ktorý bol využitý v roku 2004 pri vzdelávacom seminári pre prípravu na 
pozorovanie prechodu Venuše popred slnec(ný disk v rámci celoeurópskej akcie "Venus transit 2004".

Úc(astníci seminára obdržia po jeho skonc(ení CD so súbormi všetkých prezentácií spolu so zborníkom 
prednášok. Ako sa zapojit(? Stac(í vyplnit( prihlášku nachádzajúcu sa na stránke seminára a zaslat( ju 
organizátorom seminára.


Web stránka seminára: http://www.astro.sk/~choc/open/08_casu/str/

za organizátorov seminára: Ján Rybák, AsÚ SAV, choc at astro.sk

Tatranská Lomnica, 22/05/2008More information about the astroCS mailing list