[astroCS] konferencia ASTRONOMIA A VZDELAVANIE

Katarina Mastenova, dr. aupko at computel.sk
Mon Sep 9 14:28:16 UTC 2002


 Dobry den prajem,

dovolujem si upozornit na konferenciu ASTRONOMIA A VZDELAVANIE, ktorej
predbezny program posielam v prilohe.
Tesime sa na Vas zaujem
                za pripravny vybor konferencie
                        k.mastenova*

**************************************
***************************************
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Park kultúry a oddychu Bratislava - Astronómia PKO
Slovenská fyzikálna spoločnosť pri SAV - projekt "Fyzika na scéne"
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku
Metodicko - pedagogické centrum mesta Bratislavy
**************************************
*****************************************

pozývajú učiteľov, študentov, záujemcov o astronómiu, astronómov - amatérov
na konferenciu
"Astronómia a vzdelávanie"
v dňoch 9. - 11. októbra 2002
(Park kultúry a oddychu v Bratislave)

Konferencia je venovaná súčasnej astronómii a jej vzdelávaniu: vyučovaniu na
školách (základných, stredných a vysokých) u nás i vo svete, ako aj jej
mimoškolskému vzdelávaniu
      Témy príspevkov budú zadelené do blokov:
            1/ vysokoškolské štúdium - príprava učiteľov,
štúdium astronómov
            2/ astronómia na základných a stredných školách
                        - učebné plány, učebnice,
perspektívy, ...
            3/ mimoškolské vzdelávanie a popularizácia
astronómie
                        - programy pre školy,
metodické materiály, internet, ...
            4/ diskusia
      Prehľadové prednášky zo súčasnej astronómie sú zaradené v
popoludňajších, resp. večerných hodinách - v čase, kedy sa konferencia stáva
otvorenou i pre širokú verejnosť. Celá konferencia bude prebiehať v
Estrádnej hale PKO Bratislava. Počas konferencie je možná prezentácia
posterov, resp. pomôcok a metodických materiálov. Bude tu inštalovaná
panelová časť výstavy "Vesmír okolo nás".
Predbežný program, ktorý bude obohatený a prípadne modelovaný Vašimi
prihlásenými príspevkami
Streda, 9. 10. 2002  - Estrádna hala PKO
12:30 prezentácia účastníkov
13:00 zahájenie - predseda SAS pri SAV RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.,
riaditeľ Astronomického ústavu FMFI UK Bratislava
            - predseda SFS pri SAV RNDr. Jaroslav Staníček, CSc.
13:15 - 15:30
tematické okruhy: vysokoškolské štúdium - príprava učiteľov, štúdium
astronómov
            astronómia na základných a stredných školách
            - učebné plány, učebnice, perspektívy, ...
"Polstoročie výchovy astronómov na Slovensku"
RNDr. Mária Hajduková, CSc., Astronomický ústav FMIF UK, Bratislava
"Astronómia na univerzite P.J. Šafárika v Košiciach"
RNDr. Ján Svoreň, DrSc. , Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica
"Príprava učiteľov z astronómie na univerzitách SR" - BA, NI, TT, KE, BB
"Využitie Internetu a dostupných softvérových aplikácií vo výuke astrofyziky
na PdF TU v Trnave."
Mgr. Karol Petrík, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
15:30 - 16:00 prestávka
16:00 - 17:15
"Astronómia v učebných osnovách na ZŠ a SŠ"
RNDr. Tatiana Hajdúková, Metodicko - pedagogické centrum mesta Bratislavy
"Tvorba učebníc a materiálno - didaktických prostriedkov a učebných pomôcok
na Slovensku"
PhDr. Silvia Bielková, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava
"Skúsenosti so zostavovaním fyzikálnych a astronomických tabuliek"
RNDr. Martin Macháček, CSc., Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov
17:30 "Zaostrené na Slnko" - demonštračná astrofyzika
 RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., Ústav teoretickej fyziky a astrofyziky PrF
MU Brno

Štvrtok, 10. 10. 2002  - Estrádna hala PKO
9:00 - 12:00
"Výuka astrofyziky v Brne"
 RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., Ústav teoretickej fyziky a astrofyziky PrF
MU Brno
"Maturita s ťahákmi" z fyziky a astronómie"
RNDr. Martin Macháček, CSc., Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov
"Pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove"
Mgr. Marián Vidovenec, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
+ prihlásené príspevky
12:00 - 13:30 prestávka na obed
13:30 - 15:00
"Festival fyziky a astronómia "  RNDr. Dalibor Krupa, CSc., Fyzikálny
ústav SAV Bratislava
"Niektoré astronomické edukačné projekty vo svete, medzinárodná
astronomická olympiáda"
RNDr. Katarína Maštenová, AÚ PKO Bratislava
+ prihlásené príspevky
15:00 - 15:20 prestávka
15:20 "Ako vytvoriť hviezdne nebo

RNDr. Tomáš Gráf, Hvezdáreň a planetárium J. Palisy, Ostrava
16:20 "Slnko - hviezda denná"
      RNDr. Elena Dzifčáková, CSc., Astronomický ústav FMIF UK,
Bratislava
17:30 "Zbohom, Galileo" - vzdialené planéty Slnečnej sústavy ako ich
poznáme dnes
RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc., Hvezdáreň a planetárium M. Kopernika, Brno
Piatok, 11. 10. 2002 - Estrádna hala PKO
9:00 - 12:00
tematický okruh: mimoškolské vzdelávanie a popularizácia astronómie
"Astronómia v planetáriu" RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc., Hvezdáreň a
planetárium M. Kopernika, Brno
"Školské a mimoškolské astronomické programy a materiály HaP hl. m. ČR
Praha"
Ing. Marcel Grün, Hvezdáreň a planetárium hl. m. ČR Prahy
"Časopis KOZMOS" Eugen Gindl, Redakcia KOZMOS Bratislava
"Astronomické materiály a prostriedky na pomoc vzdelávaniu astronómie"
RNDr. Katarína Maštenová, AÚ PKO Bratislava
+ prihlásené príspevky účastníkov
12:00 - 13:00 prestávka na obed
13:30 - 15:00
prihlásené príspevky účastníkov + diskusia, závery konferencie do 15:00
15:00 - 15:30 prestávka
15:30  "Vesmírna chronológia" Prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., KF EF
STU Bratislava
17:30 "Kozmonautika - prínos a budúcnosť" (30 rokov po Apolle 17)
Ing. Marcel Grün, Hvezdáreň a planetárium hl. m. ČR Prahy
19:00 predpokladaný záver konferencie
**************************************
****************************************************************************
Ďalšie príspevky budú zaradené do programu podľa prihlásených referátov.
Podrobný program bude v konečnom programe konferencie. Pri prezentácii máte
možnosť použiť spätný projektov, data - projektor - výstup z PC veľkoplošnou
projekciou, diaprojektor, video, poster, 3-rozmerné exponáty,...
**************************************
****************************************************************************
Konferencia začína v stredu 9.10. 2002 o 12,30 hodine a končí v piatok
11.10. 2002 o cca 19 hodine. Ubytovanie pre mimobratislavských účastníkov je
rezervované ubytovanie v hoteli Družba, Botanická 25. Ubytovanie je v 2 -
posteľových izbách, cena je 330.- Sk / osobu a deň (pre zahraničných
účastníkov je 450.- Sk na noc a osobu).
**************************************
****************************************************************************

N Á V R A T K A:
"Astronómia a vzdelávanie"
v dňoch 9. - 11. októbra 2002, Bratislava


meno:

adresa:

organizácia:

názov referátu - čas (max. 30 minút) :


k referátu potrebujem:


chcem prezentovať poster - plocha cca, resp. pomôcku - potrebné technické
zabezpečenie:


ubytovanie na noc  9./ 10. 10. 2002   áno - nie
ubytovanie na noc 10./ 11. 10. 2002   áno - nie
ubytovanie na noc 11./ 12. 10. 2002   áno - nie

chcem byť ubytovaná (ý) s ..

mám záujem o zabezpečenie obedov (škrknite, o ktoré nemáte záujem):

v študentskej jedálni   alebo   reštaurácii PKO

iné požiadavky:


návratku prosíme vrátiť čím skôr, aby sme mohli aktualizovať program.
záväzné prihlášky (predovšetkým tie, ktoré budú požadovať ubytovanie) bude
možné akceptovať do 20. 9. 2002.

Zasielajte na adresu:

RNDr. Katarína Maštenová
Astronómia PKO Bratislava
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3
815 15 Bratislava

e-mail: aupko at computel.sk   alebo  konferencia at astroportal.sk

 alebo

Doc. RNDr. Mária Hajduková, CSc.
Astronomický ústav FMFI UK
Mlynská dolina
842 15 Bratislava

e- mail: hajdukova at fmph.uniba.sk


****************************************
navstivte http://www.astroportal.sk

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: astr_vzdel_konf_02.rtf
Type: application/msword
Size: 32007 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.astro.sk/pipermail/astrocs/attachments/20020909/18869657/attachment.doc>


More information about the astroCS mailing list