•  
EnglishEnglish

Názov: Dvojdimenzionálne modelovanie filamentu za predpokladov odklonu od lokálnej termodynamickej rovnováhy pozorovaného v spektrálnej čiare Hα spektropolarimetrom DST/IBIS
Autori: P. Schwartz, S. Gunár, J. M. Jenkins, D.M. Long, P. Heinzel, D. P. Choudhary
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Študovali sme fragment rozsiahleho pokojného filamentu pozorovaného 29.5.2017 v spektrálnej čiare H_alpha prístrojom Interferometric BIdimensional Spectropolarimeter (IBIS) na Dunn Solar Telescope. Filament bol v stave aktivácie a asi po 24 hodinách nastala jeho erupcia. Použili sme dvojdimenzionálny model filamentu, ktorý je založený na počítaní prenosu žiarenia v jeho vodíkovej plazme pri odklone od lokálnej termodynamickej rovnováhy. Syntetické profily H_alpha vypočítané modelom sme porovnávali s pozorovanými za účelom diagnostiky plazmy filamentu. Výsledky modelovania ukázali, že kým jeho jedna časť je chladnejšia, hustejšia a dynamickejšia (teplota 6000 K až 10000 K, hustoty 3E-13-8E-13 g/cm^3 a rýchlosti smerom k pozorovateľovi 6-7 km/s), jeho druhá časť je teplejšia a redšia (teploty 11000 až 14000 K a hustoty okolo 1E-13 g/cm^3) a takmer bez dynamiky. Z týchto výsledkov vyplýva, že filamenty sú pred ich erupciou aktivované nerovnomerne.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 631, article No. A146, pp. 1-12.


Dátum a čas: 3.7. 2022 13:26:23 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!