•  
EnglishEnglish

Názov: Nová astrofyzikálna metóda na popis vnútornej štruktúry kozmických objektov
Autori: L. Hric
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Navrhol som novú metódu v astrofyzike, ktorá umožňuje pomocou úplne lacného fotometrického výskumu (aj bez použitia filtrov) študovať vnútornú štruktúru kozmických objektov a poukázať na prebiehajúce fyzikálne mechanizmy. Neskôr je možné cielene použiť drahšiu spektroskopickú metódu. Základná idea sa opiera o poznatok, že žiarenie niektorých kozmických objektov je charakteristické stochastickým mihotaním (tzv. flickeringom). Predpokladám, že charakter tohto flickeringu nesie podpis fyzikálnych procesov, ktoré sa vo vnútornej štruktúre študovaného objektu uplatňujú pri premene rôznych foriem energie na jeho žiarenie. Štatistická analýza uvedeného flickeringu a porovnanie pozorovaní so sadou možných modelov umožňuje potom určiť niektoré fyzikálne parametre oblasti, v ktorej dochádza k uvoľňovaniu pozorovaného žiarenia. Túto metódu sme prvýkrát použili v prípade rekurentnej novy T CrB. Analyzovali sme flickering vo V filtri s časovým rozlíšením 45 s. Aplikovali sme jednoduchý predpoklad o prenose momentu hybnosti v akréčnom disku (AD), pričom sme vyvinuli metódu na simulovanie štatistického rozdelenia trvania jednotlivých vzplanutí flickeringu. Predpokladáme, že stochastická premennosť jasnosti je spôsobená turbulentnými oblasťami v AD. Na porovnanie pozorovaní so simulovanými modelmi boli použité kumulatívne histogramy s testom Kolmogorov-Smirnov, ako aj power spektrá. V predloženej práci sme určili dolnú hranicu parametra viskozity, polomer vnútorného AD a flickering sme lokalizovali do centrálnej časti AD. V budúcnosti budeme uvedenú metódu študovať aj na ďalších objektoch, pričom predpokladom je získanie štatisticky významného množstva fotometrických dát, čo zatiaľ spĺňa rekurentná nova RS Oph.
Referencia: DOBROTKA, Andrej - HRIC, Ladislav - CASARES, J. - SHAHBAZ, T. - MARTÍNEZ-PAIS, I.G. - MUŇOZ-DARIAS, T. Searching for flickering statistics in T CrB. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2010, vol. 402, p. 2567-2574. (5.103 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711.


Dátum a čas: 17.1. 2022 08:49:40 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!