Štúdium

Stála komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác na funkčné obdobie 2016 - 2021 vo vedných odboroch 010301 Astrofyzika a 010302 Astronómia

 • Vymenoval:
  • Juraj Draxler minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • Účinnosť od: 1. apríla 2016
 • Rozhodnutie číslo: 2016-9629/9366:3-15AA

 • Predseda:
  • RNDr. Augustín SKOPAL, DrSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
 • Členovia:
  • prof. RNDr. Andrej BOBÁK, DrSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
  • doc. RNDr. Petr HADRAVA, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha
  • prof. RNDr. Petr HEINZEL, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
  • RNDr. Drahomír CHOCHOL, DrSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
  • prof. RNDr. Jozef MASARIK, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
  • RNDr. Michal SOBOTKA, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
  • doc. RNDr. Ján SVOREŇ, DrSc., Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica
  • prof. RNDr. David VOKROUHLICKÝ, DrSc., Astronomický ústav Univerzity Karlovy, Praha


Dátum a čas: 9.12. 2022 19:34:56 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!