CAOSP abstracts, Volume: 40, No.: 3, year: 2010

Abstract: Realizovaný projekt Centra kozmických výskumov rozvíja v dvoch samostatných projektoch s ITMS kódmi 26220120009 a 26220120029 (v ďalšom ako prvá a druhá etapa CKV) najperspektívnejšie smery doterajšieho výskumu s dopadmi na životné prostredie a život človeka -- výskum Slnka, vzťahov Slnko-Zem a výskum pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti zemskej dráhy. V oblasti výskumu medziplanetárnej hmoty sa zaoberá štúdiom fyziky a dynamiky malých telies Slnečnej sústavy vrátane telies potencionálne nebezpečných pre zrážku so Zemou, štúdiom prachovej zložky vnikajúcej do zemskej atmosféry s ojedinelými dopadmi na zemský povrch. V rámci prvej etapy CKV budujeme pracovisko na získavanie údajov o dráhach meteorov v atmosfére. Po dobudovaní kamerového videosystému bude možné určovať dráhy meteorov v atmosfére a po výpočte aj dráhy čiastočiek v Slnečnej sústave pred vstupom do atmosféry Zeme. Jeho inštalácia bude realizovaná na observatóriu na Skalnatom plese. V rámci druhej etapy CKV bude na štúdium bolidov zakúpené automatické bolidové observatórium, ktoré bude alternatívne používané na Lomnickom štíte a v Starej Lesnej. Zásadná modernizácia observatória pre získavanie údajov o pevnej zložke medziplanetárnej hmoty najmä k Zemi sa približujúcich asteroidov (NEA -- Near Earth Asteroids) bude realizovaná obstaraním robotického zrkadlového ďalekohľadu s priemerom primárneho zrkadla 1,2--1,3 metra na objavovanie a fotometrické a spektroskopické štúdium NEA. Ďalekohľad bude umiestnený v existujúcej robotizovanej kupole v observatóriu na Skalnatom plese.

Full text version of this article in PostScript (600dpi) format compressed by gzip; or in PDF.


Back to:
CAOSP Vol. 40 No. 3 index
CAOSP archive main index
CAOSP main page
Astronomical Institute home page
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Last update: March 08, 2011