Fyzikálna spoločnosť oceňovala...


Vyznamenania v stredu 23. januára na rokovaní výboru SFS prevzali prof. Jozef Tiňo, prof. Ján Kalužný a Vojtech Rušin.

Vyznamenania im udelilo Valné zhromaždenie Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (SFS), odovzdal im ich predseda SFS RNDr. Marián Reiffers, DrSc. spolu s podpredsedami SFS doc. RNDr. Jaroslavom Staníčkom, CSc. a RNDr. Igorom Túnyim, CSc.

SFS udeľuje tri typy vyznamenaní – čestné členstvo, cenu a medailu. Čestné členstvo sa udeľuje za zásluhy o činnosť v SFS a jej podporu. Cenu udeľujú za významné výsledky vo fyzike. Medaila sa udeľuje ako ocenenie celkového prínosu pre fyziku na Slovensku. Štatúty vyznamenaní SFS sú na web stránke SFS.

Prof. Jozef Tiňo DrSc., významný vedec, ktorý pracoval na Ústave polymérov SAV, bývalý prvý podpredseda SAV a podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied, získal Čestné členstvo SFS. Medailu SFS odovzdali prof. RNDr. Jánovi Kalužnému, PhD. a Cenu SFS prevzal RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu SAV.


Prof. Jozef Tiňo, DrSc. je absolventom Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava v odbore fyzika, ktorú ukončil v roku 1958. Celý produktívny vek strávil v Ústave polymérov SAV, kde sa venoval teoretickej chemickej fyzike. Jeho hlavným zameraním bola teoretická interpretácia spektier elektrónovej spinovej rezonancie. Rozpracovával a navrhoval kvantovomechanické metódy pre molekuly s otvorenými sférami. Venoval sa tiež štúdiu molekulovej pohyblivosti v polymérnych systémoch. Výsledky jeho vedeckej činnosti sú obsiahnuté v dvoch monografiách a vo viac než 90-tich publikáciách, na ktoré získal okolo 120 ohlasov.

Prof. Jozef Tiňo je zakladateľom Grantovej agentúry SAV VEGA a je jej prvým predsedom. V roku 1995 bol zvolený za člena Predsedníctva SAV, kde pôsobil dve funkčné obdobia ako podpredseda. Bol podpredsedom Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti. Je členom Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu. Pedagogicky pôsobil na STU Bratislava, na UPJŠ Košice a na UK Bratislava. Na profesora sa inauguroval v roku 1995. Počas pracovného veku a tiež po odchode na dôchodok bol aktívnym členom Slovenskej fyzikálnej spoločnosti.

Za významný vedecko-organizačný prínos v oblasti teoretickej chemickej fyziky, na pôde Slovenskej akadémie vied a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti, udeľuje Valné zhromaždenie SFS prof. RNDr. Jozefovi Tiňovi, DrSc. Čestné členstvo Slovenskej fyzikálnej spoločnosti.


Prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD. je prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre všetky formy štúdia a ďalšie vzdelávanie. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa venuje výskumu hlavne elektrických a dielektrických vlastností materiálov s neusporiadanou štruktúrou vo vzťahu k spracovateľským technológiám. Od roku 1973 do r. 1992 vykonával funkciu výkonného redaktora časopisu Acta Physica Slovaca. Pod jeho vedením prešiel časopis APS k publikovaniu plných textov v angličtine. Svojou redaktorskou činnosťou prispel k zveľadeniu fyziky na Slovensku a prispel k tomu, že APS sa stal vedeckým časopisom známym aj v zahraničí. Je dlhoročným členom Slovenskej fyzikálnej spoločnosti.

Za významný podiel prof. RNDr. Jána Kalužného, PhD. na zveľadení vedeckého časopisu Acta Physica Slovaca, udeľuje mu valné zhromaždenie SFS vyznamenanie Medaila SFS.


RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. sa zaoberá fyzikou slnečnej koróny. Organizuje vedecké expedície za úplnými zatmeniami Slnka na rôzne miesta zemského povrchu. Aktívne tiež pozoruje slnečnú korónu na Lomnickom štíte. Je neúnavným propagátorom fyziky Slnka, venuje sa aj vedecko-popularizačným prednáškam a je tiež známy svojimi zaujímavými fotografiami. Bol členom P SAV počas 3 funkčných období, kde mal predovšetkým na starosti periodické hodnotenie vedeckých pracovísk SAV.

Cenu SFS získal za jeho výskum v oblasti výskumu fyziky slnečnej koróny. Jeho výsledky boli publikované vo viac ako 200 vedeckých článkoch a 2 knihách. Jeho prínos je tiež významný v oblasti popularizácie, kde predniesol viac ako 1000 prednášok o výsledkoch aj zo svojich vedeckých expedícií za úplnými zatmeniami Slnka na rôznych miestach zemského povrchu. Jeho výsledky sú uznávané v zahraničí, o čom svedčí napr. pomenovanie asteroidu 26390 menom RUŠIN, udelené v roku 2002 Medzinárodnou astronomickou úniou. Je dlhoročným členom Slovenskej fyzikálnej spoločnosti.

Za významné celoživotné dielo RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc. v oblasti výskumu fyziky slnečnej koróny a vedecko-popularizačnej činnosti, udeľuje mu Valné zhromaždenie SFS vyznamenanie Cena SFS.

Dalibor Krupa
tajomník SFS

Obrázky:


Zľava prof. Ján Kalužný, prof. Jozef Tiňo a Vojtech Rušin s oceneniami.Prof. Jozef Tiňo (vľavo) a prof. Ján Kalužný...Astronóm Vojtech Rušin.Spoločná fotografia na záver - v popredí ocenení, vzadu členovia výboru SFS.
Dátum a čas: 17.6. 2024 15:39:15 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!