V Košiciach dominovala astronómia


Novoročný koncert SAV v Košiciach, ktorý sa odohral vo štvrtok 15. januára v Dome umenia, sa niesol v znamení astronómie.

Vedúci ústavov, vedeckí i výskumní pracovníci a zástupcovia ďalších profesií, zamestnaní v SAV, spolu so svojimi partnermi zaplnili koncertnú sálu Domu umenia v Košiciach. Príležitosťou bol jubilejný, v poradí už desiaty, Novoročný koncert SAV 2009. Hostiteľom večera bol predseda SAV prof. Štefan Luby, spoločenskú časť moderoval riaditeľ Parazitologického ústavu SAV v Košiciach doc. Branislav Peťko.

Koncert už po desiatykrát organizovali Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach s jej riaditeľkou Glóriou Gajdošovou, doc. Marián Reiffers z Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Branislav Peťko, v spolupráci s riaditeľom Štátnej filharmónie v Košiciach Júliusom Kleinom.

Po slávnostných fanfárach Branislav Peťko privítal všetkých prítomných, osobitne hostí – vedúceho košickej Kancelárie prezidenta SR Otta Szaba, podpredsedu Košického samosprávneho kraja Jána Szöllösa, rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach prof. Emila Pilipčinca, prorektorov a dekanov košických vysokých škôl, riaditeľov ústavov, zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a priateľov. "Vitajte!" patrilo aj členom Snemu a Predsedníctva SAV.

Po ňom sa ujal slova riaditeľ košickej filharmónie Július Klein, ktorý zablahoželal SAV k spolupráci s hudobníkmi a venoval darček v podobe CD s nahrávkami košických filharmonikov. Sprievodca večerom Branislav Peťko mu na oplátku odovzdal nádhernú kyticu na znak vďaky za ústretovosť. "V roku 2009 sa udejú aj iné významné udalosti. Je Medzinárodným rokom astronómie," uviedol a k mikrofónu pozval doc. Jána Svoreňa, riaditeľa Astronomického ústavu (AsÚ) SAV v Tatranskej Lomnici.

"Medzinárodný rok astronómie 2009 vyhlásila OSN pri príležitosti 400 rokov od prvého astronomického pozorovania ďalekohľadom, uskutočneného Galileom Galileim. Pretože vo vybraných oblastiach slovenská astronómia už viac ako 60 rokov patrí do klubu popredných svetových astronomických hráčov, Slovensko bolo jedným z iniciátorov návrhu a pripravuje aj množstvo akcií na splnenie cieľov," uviedol Ján Svoreň. "Medzinárodný rok astronómie na Slovensku otvárame preto v Košiciach, že na východnom Slovensku – v Astronomickom ústave SAV, v Oddelení kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV, ako aj na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ sa realizuje viac ako 80 percent slovenského výskumu vesmíru. Náhodou nie je ani to, že Medzinárodný rok astronómie otvárame v tejto chvíli, pretože súbežne s naším večerom prebieha v centrále UNESCO v Paríži otvorenie Medzinárodného roku astronómie vo svetovom meradle."

Oficiálne potom Medzinárodný rok astronómie na Slovensku otvoril Štefan Luby a na pódium pozval astronóma Vojtecha Rušina, vedeckého pracovníka AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici, ktorému zablahoželal k udeleniu štátneho vyznamenania Pribinovho kríža II. Triedy udeleného prezidentom republiky 8. januára na oslávach Dňa vzniku SR v Bratislave. Prezident Ivan Gašparovič tak ocenil mimoriadne zásluhy Vojtecha Rušina o rozvoj Slovenska v oblasti vedy, najmä za výskum slnečnej koróny a protuberancií.

Dojatý Vojtech Rušin, ktorého Štefan Luby vďaka 16-tim expedíciam označil za "lovca zatmení Slnka", sa poďakoval za túto poctu. V septembri tohto roku bude už 50 rokov od jeho nástupu do SAV a ako povedal, za svoje úspechy vďačí aj kolektívu spolupracovníkov. "Štátne vyznamenanie považujem aj za ocenenie slovenskej profesionálnej astronómie," zdôraznil V. Rušin.

Prof. Štefan Luby zablahoželal na diaľku aj neprítomnému prof. Jánovi Jakubíkovi, vedúcemu Detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach, ktorému prezident SR ku Dňu ústavy udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a rozvoj vzdelávania v matematike.

Už tradičný novoročný príhovor ladil predseda SAV Štefan Luby tentokrát aktuálne astronomicky. Spomenul svoje prvé stretnutia s astronómiou, keď mu stačil divadelný kuker, a postupne rozobral vývoj a prínos tohto odvetvia pre ľudstvo a vedu (úplný text príhovoru môžete nájsť v prílohách pod fotografiami, alebo po kliknutí na tento farebný text).

V umeleckej časti večera sa orchester Štátnej filharmónie Košice predstavil dielami D. Šostakoviča, C. Saint-Saensa, G. Mahlera pod taktovkou jedného z popredných dirigentov z Južnej Kórey, temperamentného Rin-Yong Yanga. Predstavil sa už v mnohých krajinách. Ako zaujímavosť uvádzame, že je držiteľom certifikátu Guinnesovej knihy rekordov za dirigovanie "Svetového enviromentálneho koncertu", ktorý trval 7 hodín a 37 minút. Jeho krajanka Hai-Jin Han bola sólistkou košického koncertu. Zastáva pozíciu koncertného majstra violončiel v Soul Philharmonic Ochestra.

Slávnostný večer pokračoval spoločenským stretnutím a tanečnou zábavou.

Text: Katarína Čižmáriková
Foto: Tomáš Čižmárik

Obrázky:


Za ústretovosť a desaťročie dobrej spolupráce si vedci a filharmonici počas večera vymenili kyticu a CD s nahrávkami - sprava Branislav Peťko a Július Klein.Jubilejný 10. Novoročný koncert SAV v Košiciach uviedol a slovom sprevádzal B. Peťko. Pozorne ho počúvali (zľava) predseda SAV Štefan Luby, riaditeľ ŠfK Július Klein a riaditeľ AsÚ SAV Ján Svoreň.Prečo je rok 2009 Medzinárodným rokom astronómie, osvetlil prítomným riaditeľ Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici Ján Svoreň......a predseda SAV Štefan Luby ho na Slovensku slávnostne otvoril. Vo svojom príhovore sa sám vyznal k záujmu o astronómiu a vyzdvihol jej prínos pre ľudstvo.Už takmer polstoročie sa venuje astronómii Vojtech Rušin, ktorému právom patrí prívlastok lovec zatmení Slnka. Predovšetkým pre tieto zásluhy mu prezident SR udelil štátne vyznamenanie. V plnej koncertnej sále košického Domu umenia mu všetci aplaudovali.S predvedeným výkonom bolo nadmieru spokojné nielen obecenstvo, ale aj sólistka-violončelistka Hae-Jin Han i dirigent Rin-Yong Yang z Južnej Kórey.Pohľad do čestnej lóže pred koncertom...Objektív zamieril medzi účastníkov koncertu...Na tohtoročnom koncerte sa zúčastnili aj vedúci košického pracoviska Kancelárie prezidenta SR Otto Szabo (vľavo) a podpredseda KSK Ján Szöllös.Po koncerte nasledovalo spoločenské stretnutie a tanečná zábava, ktorú slávnostným prípitkom otvorili (sprava) prof. Štefan Luby, Branislav Peťko a Július Klein.Len kvôli novoročnému koncertu cestoval na otočku z Prahy do Košíc Zbyněk Müller (vľavo), ktorý pôsobí v pražskom Národnom divadle i ako šéfdirigent Štátnej filharmónie Košice. V názoroch na spojenie hudby a vedy sa zhodli aj s predsedom SAV. Ich debatu pozorne počúvali aj podpredsedovia SAV Ján Slezák a Ivan Záhradník.A ako už býva, aj pri takýchto podujatiach vedci pracujú a diskutujú. Zľava prof. Beňadik Šmajda z PF UPJŠ s Dášou Čížkovou a Ivo Vanickým z Neurobiologického ústavu SAV...Zľava Marián Gajdoš, riaditeľ Spoločenskovedného ústavu SAV, v strede doc. Peter Javorský, člen P-SAV, s prorektorom Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach Jaroslavom Legáthom...Na neformálnu debatu spoločenské stretnutie využili aj prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák (vpravo) a prof. Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach.Ochotne nám zapózovali aj sólistka večera Hae-Jin Han (v strede) s jej umeleckou agentkou a riaditeľom košickej filharmónie Júliusom Kleinom.
Dátum a čas: 1.6. 2023 18:09:29 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!