Čo prinesie Medzinárodný rok astronómie.


V piatok 30. januára informovali v Starej Lesnej predstavitelia SAV a slovenskej astronómie média o pripravovaných akciách k Medzinárodnému roku astronómie (IYA) 2009. A nielen o tom.

Nadväzujúc na otvorenie Medzinárodného roku astronómie 2009 (IYA) na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 15. januára 2009 na Novoročnom koncerte SAV v Dome umenia v Košiciach, bola v piatok 30. januára 2009 v Kongresovom centre SAV v Starej lesnej tlačová konferencia o pripravovaných akciách na Slovensku k IYA.

Tlačovú konferenciu, ktorej význam zdôraznila aj prítomnosť predsedu Slovenskej akadémie vied prof. Štefana Lubyho, otvoril a moderoval riaditeľ Astronomického ústavu SAV doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Zástupcovia tlačových agentúr, tlačených a elektronických médií, ale i neskôr informujúci zástupcovia astronómie zo všetkých rozhodujúcich zložiek astronomického diania na Slovensku, si potom so záujmom vypočuli prof. Štefana Lubyho, ktorý novinárov oboznámil s výsledkami SAV v roku 2008, ako aj perspektívami a plánmi na rok 2009. Podrobnejšie sa zaoberal Centrami excelencie, ktoré vznikli na základe úspešných žiadostí o príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ. Predseda SAV tiež uviedol, že vzhľadom na rozsah očakávaných prostriedkov, ktoré SAV získa zo štrukturálnych fondov, možno očakávať, že rok 2009 bude pre SAV úspešný. Celkovú spokojnosť však podľa predsedu SAV narúša a určité obavy vzbudzuje neustále sa rozširujúca finančná a hospodárska kríza.

O slovenskej profesionálnej astronómii počas IYA a vzniku Centra excelencie pre kozmický výskum referovali doc. Ján Svoreň a prof. Karel Kudela z Ústavu experimentálnej fyziky SAV (ÚEF SAV). Doc. Ján Svoreň oboznámil prítomných s významnými astronomickými úkazmi roku 2009, pričom konštatoval, že ani príroda sa nechce dať zahanbiť a v roku IYA pripravila pre nás také nádherné úkazy, ako napríklad najdlhšie pozorovateľné úplné zatmenie Slnka v 21. storočí, ktoré bude 22. júla 2009 viditeľné v Číne, v Japonsku a západnej časti Tichého oceánu. Druhým väčším prírodným divadlom v tomto roku bude periodická kométa 107P/Wilson-Harrington, ktorá v novembri a decembri dosiahne jasnosť na úrovni najjasnejších hviezd.

Prof. Karel Kudela, predseda Národného komitétu COSPAR informoval o vzniku a úlohách Centra kozmického výskumu a novinársku obec oboznámil so zameraním Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a spomenul tiež tŕnistú a zatiaľ neúspešnú cestu Slovenska k členstvu v Európskej kozmickej agentúre.

O medzinárodne koordinovaných aktivitách IYA informoval RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. predseda Slovenského koordinačného výboru IYA. Hovoril tiež o otvorení IYA zo svetového hľadiska, ktoré sa uskutočnilo 15. a 16. januára v Paríži, o projekte "100 hodín astronómie", o pripravovanej putovnej výstave "Zo Zeme do vesmíru a tiež o projekte "Grundtvig", ktorý slúži na vzdelávanie seniorov. Popularizačné aktivity profesionálnych pracovísk predstavil vedúci popularizačného projektu APVV "Stretnutia s vesmírom" dr. Vojtech Rušin. Prezentoval projekt "Portál vesmíru" a tiež popularizáciu astronómie na školách, na ktorej sa podieľa aj popularizačný projekt APVV, ktorý vedie RNDr. Aleš Kučera, CSc. pod názvom "Astronómia pre žiakov a učiteľov". V. Rušin predstavil tiež zaujímavý projekt nazvaný ("Galileiho program tréningu učiteľov", v rámci ktorého Astronomický ústav vyškolí 180 učiteľov stredných a základných škôl (program ich nazýva Galileiho vyslanci) na výuku základov astronómie. Spomínané projekty sú súčasťou medzinárodného i národného programu IYA.

O popularizačných aktivitách Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove hovoril Mgr. Marián Vidovenec, vedúci jej popularizačno-vzdelávacieho oddelenia, ktorý tiež predstavil netradičné formy práce so žiakmi. O aktivitách Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a projekte finančne dostupného ďalekohľadu tzv. galileoskopu informoval predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV RNDr. Juraj Zverko, DrSc. a riaditeľ Hvezdárne v Rimavskej Sobote RNDr. Pavol Rapavý, predstaviteľ Slovenského zväzu astronómov amatérov, predstavil činnosť tohto občianskeho združenia. Podrobne sa tiež venoval projektu "Tmavá obloha", ktorý má ochrániť tmu nielen pre astronómov, ale aj pre zdravie ľudí a život zvierat.

Po prezentáciách a diskusii si prítomní zástupcovia médií jednotlivých referujúcich doslova rozobrali. Tradične najväčší úspech mali rozhovory pre televízie v kupolách pri ďalekohľadoch. Rozhovory, nielen o IYA, pokračovali aj na spoločnom obede s novinármi v kongresovom centre Academia.

Pre zástupcov médií astronómovia pripravili tiež plagáty a množstvo informácii v textovej i obrazovej podobe. Ako bohatý zdroj informácií bude záujemcom o astronómiu po celý rok slúžiť aj Národný astronomický portál Medzinárodného roku astronómie, ktorý vytvoril Astronomický klub Bratislava spolu s Astronomickým ústavom SAV.

Text: Ján Svoreň
Foto: Pavol Bendík a Ľubomír Urbančok

Pozrieť aj:
Medzinárodný rok astronómie 2009 - www.vesmir.sk

Obrázky:


Traja z hlavných aktérov tlačovej konferencie a traja predsedovia - predseda SAV prof. Štefan Luby, predseda Národného komitétu COSPAR prof. Karel Kudela z Ústavu experimentálnej fyziky SAV a predseda Slovenského koordinačného výboru IYA Drahomír Chochol z Astronomického ústavu SAV.Hostiteľ a moderátor tlačovej konferencie doc. Ján Svoreň, riaditeľ Astronomického ústavu SAV, otvára stretnutie astronómov s novinármi.Informácie prof. Štefana Lubyho zaujali nielen prítomných novinárov. Pozorne ich sleduje aj zakladateľ hvezdárne na Skalnatom plese Dr. Antonín Bečvář (na obraze vľavo). Vpravo Ján Svoreň.Prof. Karel Kudela predstavuje slovenské kozmické akivity.Atmosféru z otvorenia Medzinárodného roku astronómie 2009 v Paríži oživil na tlačovke Drahomír Chochol.Fotodokumentáciu pre Quark i tento článok zabezpečoval Ľubomir Urbančok.Neúnavný popularizátor Vojtech Rušin upútal tentoraz predovšetkým informáciami o vzdelávaní učiteľov.Prezentácie astronómov sústredene sledujú redaktorky Tatranského dvojtýždenníka a časopisu Vysoké Tatry.Podrobné poznámky si robí aj redaktorka Slovenskej televízie.Predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV RNDr. Juraj Zverko predstavuje plagáty, ktoré pre IYA vydala Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.Veľký záujem médií, najmä elektronických, vyvolal aj projekt TMAVÁ OBLOHA, ktorý predstavil Pavol Rapavý, predstaviteľ Slovenského zväzu astronómov amatérov....a tu je dôkaz.Marián Vidovenec zo Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove svojím podaním tiež presvedčil, že vie ako zaujať poslucháčov.Vojtecha Rušina spovedá redaktor Podtatranských novín.Informácie Drahomíra Chochola sa prostredníctvom redaktorky TASR dostanú aj k médiám, ktoré sa na tlačovej konferencii tentoraz nezúčastnili.O zámeroch tatranských astronómov informuje redaktorku domáceho Tatranského dvojtýždenníka Ján Svoreň.Aj príroda chystá v tomto roku viacero zaujímavých astronomických predstavení.Ciele Centra kozmického výskumu, o ktorých hovoril prof. Karel Kudela.
Dátum a čas: 18.6. 2024 05:43:37 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!