Aleš Kučera riaditeľom astronómov...


Predsedníctvo SAV na základe výberového konania od 1. júna vymenovalo nového riaditeľa Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Novým riaditeľom Astronomického ústavu (AsÚ) SAV na ďalšie štvorročné obdobie sa od 1. júna stal RNDr. Aleš Kučera, CSc..

Aleš Kučera v roku 1979 ukončil štúdium astronómie a astrofyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V tom istom roku nastúpil na študijný pobyt v Stelárnom oddelení AsÚ SAV, od roku 1981 pracoval v Oddelení fyziky Slnka AsÚ SAV ako odborný pracovník, od roku 1990 ako vedecký pracovník a od roku 1995 ako samostatný vedecký pracovník. V rokoch 1993-95 absolvoval postdoktorandský pobyt na Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik v nemeckom Freiburgu.

Pred svojim vymenovaním za riaditeľa v ústave od roku 1994 pôsobil ako vedúci Oddelenia fyziky Slnka, od roku 1998 bol členom vedeckej rady ústavu, od roku 2002 jej predsedom. Je autorom či spoluautorom 138 vedeckých a odborných publikácií, 153 referátov a prednášok na zahraničných aj domácich vedeckých konferenciách. Absolvoval dlhodobé pracovné stáže v Nemecku, na Ukrajine aj v ďalších krajinách, množstvo krátkodobých na významných svetových astronomických pracoviskách. Je členom viacerých medzinárodných vedeckých organizácií, redakčných rád časopisov, bol a je zodpovedným riešiteľom množstva medzinárodných aj domácich vedeckých projektov. Pedagogicky pôsobí na UPJŠ v Košiciach.

Obrázky:


S úsmevným preháňaním možno konštatovať - nový pán oblohy a Tatier RNDr. Aleš Kučera, CSc.
Dátum a čas: 26.2. 2024 03:07:11 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!