Mladé astronomické nádeje na observatóriu Kanzelhöhe


Astronomický ústav SAV zorganizoval v dňoch 11.- 13. júna exkurziu pre tridsať žiakov a učiteľov z piatich škôl popradského okresu na observatórium Kanzelhöhe v Rakúsku.

Observatórium Kanzelhöhe v Rakúsku patrí Inštitútu geofyziky, astrofyziky a meteorológie (IGAM) Univerzity v Grazi, s ktorým majú pracovníci Astronomického ústavu SAV dlhodobú úspešnú spoluprácu. Akcia sa uskutočnila v rámci popularizačného projektu APVV LPP-068-06 ASTRONÓMIA - VEDA PRE UČITEĽOV A ŽIAKOV a umožnila žiakom a učiteľom jednej strednej a štyroch základných škôl popradského okresu oboznámiť sa s prístrojmi a vedeckou prácou na zahraničnom astronomickom pracovisku.

Žiaci a učitelia si vypočuli prednášku Mgr. Petra Gömöryho, PhD. na tému Vedecký výskum na observatóriu Kanzelhöhe, prezreli si modernú meteorologickú stanicu a osobne si vyskúšali prácu a pozorovanie s kombinovaným fotosféricko-chromosférickým slnečným ďalekohľadom, ktorý je súčasťou celosvetovej siete pre pozorovanie slnečných erupcií. Navštívili tiež knižnicu a mali možnosť detailne si pozrieť celé vedecké pracovisko v nadmorskej výške 1 300 m nad morom. Na záver žiaci vypracovali projekty, kde využili grafický materiál a poznatky získané na observatóriu. Učitelia uskutočnili počas pobytu záverečný hodnotiaci seminár projektu, ktorý vedie RNDr. Aleš Kučera, CSc. z Astronomického ústavu SAV (AsÚ SAV).

Trojročný projekt s rozpočtom 46,5 tisíc EUR umožnil už 250-tim žiakom navštíviť astronomické observatórium AsÚ SAV na Skalnatom plese, tridsať učiteľov sa oboznámilo s prácou na dvojitom korónografe priamo na Lomnickom štíte a viac ako 2 500 žiakov si vypočulo popularizačné prednášky o astronomickom výskume. A dvadsať najaktívnejších žiakov v projekte získalo možnosť navštíviť rakúske observatórium Kanzelhöhe. Veríme, že projekt vzbudil v žiakoch záujem o vedu a zvlášť o astronómiu a že niektorí z nich budú v budúcnosti nádejnými doktorandmi a kolegami v SAV.

Aleš Kučera
Astronomický ústav SAV

Obrázky:


Spoločné foto účastníkov exkurzie na observatóriu Kanzelhöhe.Prednáška astronóma Petra Gömöryho ...... a poslucháči.Peter Gömöry vysvetľuje žiakom prácu s fotosféricko-chromosférickým ďalekohľadom.A takto stvárnili dojmy z observatória Kanzelhöhe popradskí študenti a žiaci.
Dátum a čas: 15.6. 2024 16:05:33 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!