Od bolida k meteoritu "Košice"


Príbeh prvého slovenského meteoritu s určenou dráhou, doteraz pätnásteho na svete - od záblesku a dunenia pred polnocou 28. februára, až po unikátny nález v sobotu 20. marca, keď našli prvý meteorit.

V nedeľu 28. februára 2010 o 23.24.46 h SEČ osvetlil veľmi jasný meteor – bolid nočnú oblohu nad Strednou Európou. Napriek neskorej nočnej hodine množstvo ľudí v okruhu niekoľkých stoviek kilometrov hlásilo nezvyčajne jasný úkaz. Prebiehal práve finálový zápas olympijského turnaja v hokeji. Svetlo z bolidu prelietajúceho atmosférou osvetlilo ulice a cez okná preniklo do bytov. Na niektorých miestach východného Slovenska a severného Maďarska bolo počuť dunenie podobné hromu alebo výbuchu, čo naznačovalo uvoľnenie energie v podobe zvukových vĺn.

Kvôli oblačnosti a dažďovým prehánkam nepracovali v dobe preletu bolidu optické záznamové zariadenia Európskej bolidnej siete (riadenej dr. P. Spurným z Astromického ústavu AV ČR) v Čechách a na Slovensku (Modra, Lomnický štít) a ani Slovenskej video siete na pozorovanie meteorov (Univerzita Komenského v Bratislave). Na prvý pohľad sa zdalo, že nebudú dostupné žiadne vedecké dáta o prelete nezvyčajne jasného telesa medziplanetárnej hmoty. Napriek oblačnosti pracovali rádiometrické senzory na 7 automatických bolidových staniciach v ČR (6) a v Rakúsku (1) a dr. Spurný mohol presne určiť čas, trvanie a približnú jasnosť bolidu, ktorý bol viac ako 1000x jasnejší ako Mesiac v splne.

V dňoch 1. a. 3. marca sa objavili videozáznamy zo súkromných bezpečnostných kamier z dvoch miest v Maďarsku (Örkény – Fazzi Daniella a Vass Gábor; Telki – kontaktné osoby Szarneczky Krisztian, Kiss Laszlo), ktoré priamo zachytili prelet bolidu a dali sa použiť na výpočet jeho dráhy. Prostredníctvom dr. J. Tótha a amatérskeho spolupracovníka T. Czörgeia sa kalibračné údaje vykonané Igaz Antalom a spolupracovníkmi z Maďarskej astronomickej asociácie (MCSE - www.mcse.hu) dostali k dr. J. Borovičkovi z AsÚ AVČR, Ondřejov, ktorý je jedným z najlepších špecialistov vo svete na určenie dráhy bolidov z video záznamov. Ten po detailnej analýze a výpočtoch určil trajektóriu letu. Teleso letelo nad Slovenskom zo západu na východ. Vy výške 35 km nad povrchom došlo k najväčšej explózii, pri ktorej sa veľká časť telesa rozpadla. Ale malá časť hmoty sa postupne brzdila a dopadla na zem vo forme meteoritov západne od Košíc. Všetky predchádzajúce mediálne zverejnené informácie u údajných meteoritoch (obec Bretka, Rožňava, nádrž Ružín, východne od Košíc) sa nezakladali na pravde alebo precíznych výpočtoch. Seizmológ dr. P. Kalenda z Ostravy na základe seizmických dát zo Slovenska nezávisle potvrdil trajektóriu dr. J. Borovičku. Dr. J. Tóth a dr. L. Kornoš z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave 12. marca konfrontovali svedectvá ľudí, ktorí videli alebo počuli prejavy bolidu, s predbežne vypočítanou spádovou oblasťou.

Definitívne potvrdenie výpočtov priniesla až prvá spoločná expedícia (AsÚ SAV – doc. J. Svoreň a FMFI UK – dr. J. Tóth) po roztopení snehu v okolí obce Vyšný Klátov, kde 20. marca našiel dr. J. Tóth prvý meteorit. Nasledovali ďalšie expedície vedeckých pracovníkov a doktorandov FMFI UK, AsÚ SAV, AsÚ AV ČR. Celkovo sa našlo 64 meteoritov s hmotnosťami od 0,5 gramu po 2,19 kg.

Prvý meteorit bol analyzovaný na FMFI UK jadrovými fyzikmi (prof. P. Povinec) na prítomnosť kozmogénnych izotopov, ktoré jednoznačne potvrdili mimozemský pôvod. Ďalšia promptná analýza určila, že sa jedná o obyčajný chondrit typu H5 (dr. J. Haloda z Českej geologickej služby), čo znamená, že ide o najbežnejší typ kamenných meteoritov. Z komerčného hľadiska majú malú cenu, ale z vedeckého hľadiska ide o veľmi výnimočný prípad. Na svete je nájdených okolo 40 000 meteoritov, ale z toho len 14 má doteraz určenú dráhu, takže vieme, z ktorej časti Slnečnej sústavy k nám prišli. Meteorit "Košice", po oficiálnom schválení a katalogizovaní, bude 15. prípadom meteoritov s rodokmeňom, prvým na Slovensku. Od posledného pozorovaného pádu meteoritu na Slovensko, ktorého dráha sa vtedy nedala určiť, prešlo 115 rokov.

Tento prípad si zaslúži pozornosť aj pre príkladnú spoluprácu vedeckých inštitúcií troch krajín. Prípad je nadnárodný, hoci teleso si "vybralo" miesto dopadu na Slovensku. Zber a nakladanie s meteoritmi upravuje zákon č. 287/1994 a nadväzná vyhláška MŽP SR č. 213/2000 o chránených nerastoch, ktorá oprávňuje na túto činnosť iba štátne a príslušné akademické inštitúcie. V prípade náhodného nálezu je potrebné zaznačiť miesto (GPS súradnice, nákres do mapy), spraviť fotodokumentáciu a kontaktovať Astronomický ústav SAV, alebo Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK. Nálezca dostane symbolickú odmenu a jeho meno bude uvedené pri vystavenom meteorite v múzeu.

Meteority budú uložené v Slovenskom národnom múzeu a profesionálnych astronomických inštitúciách AsÚ SAV Tatranská Lomnica a Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave, kde bude prebiehať ich ďalší výskum.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., AsÚ SAV Tatranská Lomnica
RNDr. Juraj Tóth, PhD., KAFZM FMFI UK v Bratislave

Prevzaté z internetovej stránky Astronomického ústavu SAV.

Obrázky:


Najväčí úlomok s hmotnosťou 2,19 kg.Úlomok A.Úlomok B.Úlomok C.Úlomok D.Úlomok E.Úlomok F.Úlomky od najväčšieho po najmenší.Pátracia skupina a prvé dva nálezy (na dlaniach uprostred)...
Dátum a čas: 15.6. 2024 16:02:44 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!