Tatranskí slniečkári na ďalšom veľkom ďalekohľade


Pracovníci Oddelenia fyziky Slnka Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici skúmajú našu najbližšiu hviezdu pomocou špičkových prístrojov na astronomických observatóriách Kanárskych ostrovov.

Prístroje na Kanárskych ostrovoch využívajú už takmer dve desaťročia Cieľom ich pozorovacích kampaní najčastejšie bol a stále je Vákuový vežový ďalekohľad, ktorý prevádzkuje Kiepenheuerov inštitút pre fyziku Slnka vo Freiburgu na Observatorio del Teide na ostrove Tenerife. V druhej polovici minulého desaťročia tatranskí slniečkári realizovali svoje pozorovacie programy aj na Švédskom slnečnom ďalekohľade a Holandskom otvorenom ďalekohľade na ostrove La Palma. Každý z uvedených ďalekohľadov je dobre zavedenou značkou a nepochybne predstavujú to najlepšie, čo súčasná európska fyzika Slnka má. V tomto roku sa im podarilo vysúťažiť pozorovací čas na ďalšom významnom ďalekohľade, ktorým je THEMIS na Observatorio del Teide. Tým Tatranci skompletizovali svoj zoznam veľkých, momentálne prevádzkovaných kanárskych ďalekohľadov, na ktorých dostali príležitosť pozorovať.

THEMIS je reflektor typu Ritchey-Chretien s priemerom primárneho zrkadla 90 cm. To je v tubuse naplnenom héliom pre potlačenie internej turbulencie, ktorá by ináč významne poškodzovala obraz. Primárnou úlohou THEMISu je štúdium magnetizmu štruktúr v atmosfére Slnka prostredníctvom presných polarimetrických meraní súčasne vo viacerých spektrálnych čiarach. Jeho doteraz najvýznamnejším prínosom je zmapovanie magnetického poľa protuberancie a filamentu.

Cesta Tatrancov k THEMISu viedla cez vypracovanie pozorovacieho projektu s názvom: Fotosférické oscilácie ako budiče chromosférických dynamických fibríl, ktorý bol anonymnými posudzovateľmi schválený a odporučený na realizáciu s finančnou podporou programu 7. RP EÚ: OPTICON Trans-national Access Programme. Ten financuje vybrané pozorovacie kampane na dvadsiatich dvoch veľkých ďalekohľadoch pre nočnú aj slnečnú astronómiu, ktoré sú okrem iného aj na observatóriách na Kanárskych ostrovoch, v Chile a na Havajských ostrovoch. Pozorovací program má dve vzájomne sa dopĺňajúce časti a bol navrhnutý s ohľadom na možnosti, ktoré momentálne THEMIS má. Jeho prvá časť je zameraná na pozorovateľské overenie modelu, podľa ktorého sú chromosférické fibrily generované 5-minútovými osciláciami prenikajúcimi z fotosféry do chromosféry pozdĺž šikmých magnetických silotrubíc. Potrebné pozorovania budú získané pomocou nového zobrazovacieho spektrometra TUNIS (Tunable Universal Narrowband Imaging Spectrometer) a kozmického observatória SDO. Druhá časť je zameraná na štúdium 5-minútových oscilácií v slnečnej atmosfére na základe simultánneho pozorovania viacerých spektrálnych čiar mapujúcich celú fotosféru a spodnú chromosféru. Zároveň bude porovnaná citlivosť použitých spektrálnych čiar na malé zmeny rýchlosti fotosférickej plazmy. Toto pozorovanie bude vykonané štrbinovým spektrografom MTR.

Pozorovacia časť projektu na ďalekohľade THEMIS je realizovaná v dňoch 13. až 24. mája 2011 a po nej bude nasledovať náročnejšie a časovo podstatne dlhšie spracovanie získaného pozorovacieho materiálu, interpretovanie výsledkov a nakoniec ich publikovanie. Detailné informácie o projekte a pozorovacej kampani sú na samostatnej webovej stránke.

Mgr. Július Koza, PhD.
Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

Obrázky:
THEMIS...Obrazovky pozorovacích a riadiacich počítačov THEMIS-u.
Dátum a čas: 17.6. 2024 15:48:02 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!