Slnečný cyklus v pozornosti slnečných fyzikov vo Vysokých Tatrách


Astronomický ústav SAV (AsÚ SAV) a Kongresové Centrum SAV v Starej Lesnej sú miestami stretnutia slnečných fyzikov z deviatich krajín od 4. do 7. októbra 2010.

Astronómovia vo Vysokých Tatrách organizujú Pracovné stretnutie EAST "Veda so synoptickými slnečnými ďalekohľadmi"  v spolupráci s Európskou asociáciou slnečných ďalekohľadov (EAST). Zaoberajú sa podrobne slnečným cyklom a synoptickými pozorovaniami Slnka. Synoptické alebo patrolné pozorovania sú dlhodobé, systematické a špecifické pozorovania mnohých prejavov slnečnej aktivity a slnečných oscilácií umožňujúce štúdium dlhodobých zmien pozorovaných veličín. Najznámejším výsledkom takýchto pozorovaní je časový rad Wolfovho čísla slnečnách škvŕn, ktoré súvisí s počtom škvŕn a aktívnych oblastí na viditeľnej strane Slnka. Ďalším dôležitými výsledkami synoptických pozorovaní Slnka sú precízne merania časových zmien celkovej slnečnej radiácie. Tieto merania sú základom pre presné posúdenie časti ktorou Slnko, ake jeden z mnohých faktorov, prispieva k prebiehajúcim klimatickým zmenám.

AsÚ SAV prevádzkuje vysokohorské observatórium AsÚ SAV na Lomnickom Štíte, ktoré vykonáva dlhodobé systematické patrolné pozorovania slnečnej koróny a protuberancií. V blízkej budúcnosti budú tieto pozorovania rozšírené o merania rýchlostí koronálnej plazmy a koronálnych magnetických polí novým koronálnym spektropolarimetrom CoMP-S.

EAST združuje slnečných fyzikov z 15 európskych krajín a AsÚ SAV je jedným z jej členov. Cieľom EASTu je zaistiť prístup európskych slnečných astronómov na pozorovacie zariadenia s vysokým priestorovým rozlíšením svetovej úrovne. Pre dosiahnutie tohoto cieľa EAST plánuje vyvinúť, zostrojiť a prevádzkovať prístroj novej generácie s veľkou aperúrou - Európsky Slnečný Teleskop (EST) na Kanárskych ostrovoch.

J. Koza, A. Kučera, J. Rybák, foto: P. Bendík

Obrázky:


Účastníci pracovného stretnutia EAST s Lomnickým Štítom v pozadí.Riaditeľ Astronomického ústavu RNDr. A. Kučera, CSc. počas otvorenia EAST stretnutia.Frank Hill z Národného slnečného observatória v Tucsone (USA) hovorí o slnečnom cykle.Poster pracovného stretnutia EAST.
Dátum a čas: 28.5. 2023 06:15:49 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!