Kurz pre mladých astronómov


Na AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici práve beží štvordňový kurz o slnečnej magnetohydrodynamike.

Pripravili ho naši astronómovia spolu s organizáciou European Solar Magnetism Network (ESMN) pre študentov slovenských univerzít. Zúčastňuje sa ho 27 študentov a PhD študentov UPJŠ Košice, UK Bratislava a vedeckých pracovníkov AsÚ SAV.

Kurz je pre študentov zaujímavý kvôli tomu, že magnetohydrodynamika je základným spôsobom opisu správania sa plazmy - nám najlepšie viditeľnej časti hmoty vo vesmíre. Je základom pre štúdium nielen hviezd, ale i ostatných, nám známych objektov.

Prednášajúcim je prof. Dr. Jűrgen Staude z Potsdamu v Nemecku (http://www.aip.de/People/jstaude/). Je uznávaným odborníkom, ktorý sa venuje mnohým oblastiam slnečnej fyziky a má mimoriadny prehľad v širokom rozsahu našich poznatkov o Slnku, i v diagnostických metódach, používaných v astrofyzike.

AsÚ SAV v Tatrách je hlavným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa venuje slnečnej a hviezdnej astrofyzike. K jeho šiestim PhD študentom boli na kurz pozvaní i študenti z ďalších dvoch pracovísk kde sa venujú podobnému výskumu - 4 PhD študenti astrofyziky a geofyziky z FMFI UK v Bratislave a 11 študentov astonómie z PrF UPJŠ v Košiciach.

Ďalšie informácie a fotografie nájdete na http://www.astro.sk/~choc/js_mhd.html

Ján Rybák, vedecký tajomník AsÚ SAV

Obrázky:


Prof. Staude prednáša
Dátum a čas: 28.5. 2023 04:17:06 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!