Veľvyslanec USA navštívil astronómov


V Tatranskej Lomnici sa stretli slneční fyzici z USA a strednej Európy. Zúčastnil sa aj veľvyslanec USA v SR pán Rodolphe M. Vallee.

Na pôde Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici sa v dňoch 13. až 15. septembra 2006 stretli slneční fyzici z USA a zo strednej Európy, aby si vymenili skúsenosti a poznatky z výskumu slnečných erupcií, šírenia energie zo Slnka a vplyve Slnka na našu Zem. Zároveň rokovali o možnostiach rozšírenia vzájomnej spolupráce v tejto oblasti, ktorá má mimoriadnu dôležitosť pre modernú technologickú spoločnosť, kde energetické, telekomunikačné a satelitné systémy sú často ovplyvňované a aj ohrozované slnečnou činnosťou.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci spoločného americko-slovenského projektu "Joint Research Project on Space Weather" medzi National Science Foundation (NSF), SAV a MŠ SR, ktorý vedie Prof. Dr. S.T. WU z Center for Space Plasma and Aeronomic Research v Huntsville, štát Alabama. Na stretnutie boli prizvaní vedci z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska a Poľska.

Mimoriadnu dôležitosť spolupráce medzi USA a Európou v tejto oblasti, podčiarkuje aj osobná účasť veľvyslanca USA na Slovensku pána Rodolphe M. Vallee na uvedenom podujatí, ktorý sa okrem diskusie s účastníkmi konferencie oboznámil aj s prácou Astronomického ústavu SAV a navštívil vysokohorské observatóriá na Skalnatom plese a Lomnickom štíte.

Na stretnutí Dr. P. Bellaire, programový riaditeľ z NSF, North Arlington, Virginia, prehľadne informoval o poslaní a úlohách NSF pri výskume hornej zemskej atmosféry a okolitého kozmického priestoru. Celkove odznelo na stretnutí 36 referátov koncentrovaných na výskum fyzikálnych mechanizmov vzniku a šírenia erupcií, vlastností slnečného magnetického poľa, výronov koronálnej hmoty do medziplanetárneho prostredia a ich vplyvu na Zem.

Veľký priestor bol venovaný diskusiám o ďalšej spolupráci vedcov z USA a zo stredoeurópskeho regiónu a zapojení mladých vedeckých pracovníkov do uvedeného výskumu. Úspešné podujatie bolo významným impulzom pre rozvoj spolupráce slovenských a amerických vedcov.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Astronomický ústav SAV


Foto: Aleš Kučera a archív AsÚ SAV

Obrázky:


Veľvyslanec USA na Slovensku pán Rodolphe M. Vallee (prvý zprava) s manželkou Denise sa v kupole observatória na Skalnatom plese oboznamujú s výsledkami Astronomického ústavu SAV. Sprevádzajú ich astronómovia Jozef Žižňovský (druhý zprava), Vojtech Rušin (druhý zľava) a riaditeľ Astronomického ústavu Ján Svoreň (vľavo).Profesor S.T. Wu z „Center for Space Plasma and Aeronomic Research“ University of Alabama in Huntsville otvára pracovné stretnutie „Workshop on Solar Flares and Initialisation of CMEs“ v Astronomickom ústave SAV v Starej Lesnej.Slnečná činnosť významne vplýva na zemskú magnetosféru a atmosféru.Polárna žiara - prejav prieniku vysokoenergetických častíc zo Slnka do zemskej atmosféry.Polárna žiara zachytená z Vesmíru.Detaily slnečných erupcií ovládaných magnetickým poľom.Výrony slnečnej koronálnej hmoty (CME) niekoľkokrát za deň vyvrhujú častice a magnetické pole smerom k Zemi.Výskum Slnka na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied jeho excelenciu pána Rodolphe M. Vallee (v strede) očividne zaujal.Kto by si dal ujsť možnosť navštíviť observatórium Astronomického ústavu SAV na Lomnickom štíte? Neodolal ani veľvyslanec USA pán Rodolphe M. Vallee. Vidíme ho kráčať za astronómom Vojtechom Rušinom (vľavo) a Jánom Svoreňom (vpravo).Pohľad na účastníkov pracovného stretnutia „Workshop on Solar Flares and Initialisation of CMEs“.
Dátum a čas: 28.5. 2023 05:58:53 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!