Štúdium English

Doktorandské štúdium na AsÚ SAV

Vyhlásenie konkurzu sa opiera o dohodu s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej študijnom programe sa Astronomický ústav SAV podieľa, ako aj o akreditáciu Astronomického ústavu SAV Ministerstvom školstva SR pre uvedený študijný program.


Konkurz (školský rok 2020/2021)

Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici vypisuje konkurz na doktorandské štúdium v študijnom programe

 • Astronómia a astrofyzika
Termín podania prihlášok: 15. máj 2020
Miesto podania prihlášky: Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
Termín konania prijímacieho pohovoru: koniec júna 2020
Požiadavky na prijímacie skúšky: požiadavky - klikni sem
Nástup doktorandského štúdia: 1. september 2020

Podmienkou pozvania na prijímacie konanie je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Vyplnenú prihlášku, s prílohami v nej uvedenými, je potrebné zaslať na adresu Astronomického ústavu.

Pre uvedený študijný program vypisuje Astronomický ústav SAV nasledovné témy:

 • Študijný odbor: ASTRONÓMIA
  1. Medzihviezdne častice v medziplanetárnom priestore Slnečnej sústavy
   Školiteľ: RNDr. Mária Hajduková Jr., PhD. (Maria.Hajdukova@savba.sk)
   Pracovisko: Astronomický ústav SAV, Oddelenie medziplanetárnej hmoty, Bratislava
   Sylabus:
       Zameranie práce: Vzhľadom na relatívny pohyb Slnka voči lokálnemu medzihviezdnemu mračnu by interakcia Slnečnej sústavy s medzihviezdnym prostredím mala viesť k výskytu medzihviezdnych častíc, alebo aspoň zrniečok medzihviezdneho prachu. Pohľad zvnútra Slnečnej sústavy by mal poskytnúť pozorovateľný prítok medzihviezdnej hmoty. Keďže identifikácia častíc medzihviezdneho pôvodu je zložitý proces, skutočné zastúpenie interstelárnych častíc v Slnečnej sústave stále nie je jednoznačne určené.
       Cieľ práce: Cieľom práce je zmapovanie prítoku medzihviezdnych častíc a sledovanie ich dráh v Slnečnej sústave. Ich vývoj je ovplyvňovaný interakciou častíc s medziplanetárnym prostredím a riadený silami, ktorých vplyv závisí od veľkosti častíc. V práci sa zameriame na väčšie častice - meteoroidy prichádzajúce k zemskej dráhe po hyperbolických dráhach vzhľadom k Slnku, ktoré by mohli byť pozorované ako meteory. Počítačové simulácie dráh medzihviezdnych častíc budú porovnávané s pozorovanými dráhami meteoroidov z prístupných meteorických databáz. Základná otázka je pomer medzihviezdnych častíc a častíc patricich medziplanetárnej hmote, ktoré by mali byť v danej oblasti registrované. Zastúpenie závisí od vzdialenosti od Slnka i od ekliptiky. Pre získanie širšieho záberu budú preto výsledky pozemských pozorovaní meteorov porovnané s výsledkami pozorovaní z vesmírnych detektorov prachu.
   Požiadavky:
   programovanie, angličtina
   Výskumný smer:
   Dynamický vývoj malých telies Slnečnej sústavy
  2. Emisie plynov v spektrách vzdialených komét
   Školiteľ: Mgr. Oleksandra Ivanova, PhD.
   Pracovisko: Astronomický ústav SAV, pracovisko ústavu v Starej Lesnej
   Sylabus:
       Cieľ práce: Hľadanie plynových emisií v spektrách vzdialených komét zodpovedných za tvorbu chvostov, mechanizmus tvorby a ionizácie, analýza distribúcie energie v kontinuálnom spektre pre štúdium fyzikálnych vlastností prachu.
       Metóda: Štúdium malých telies, ktoré majú kometárnu aktivitu vo veľkých heliocentrických vzdialenostiach (väčších ako 5 AU), je dôležité pre lepšie pochopenie fyzikálnych vlastností komét a ich pôvodu. Použitie údajov zo štrbinovej spektroskopie vybraných vzdialených komét na vyhľadávanie emisií plynov. Odhad horných hraničných rýchlostí produkcie plynu pre hlavné neutrálne molekuly v kometárnych komách. Meranie efektu sčervenania v kometárnych spektrách. Vytvorenie povrchového profilu kometárnej kómy meranej pozdĺž smeru kolmého na štrbinu. Odhad rýchlosti produkcie prachu, ako funkcia vlnovej dĺžky.
   Požiadavky: znalosť angličtiny, dobrý fyzikálny základ, znalosť základov programovania (IDL), schopnosť samostatného štúdia literatúry.
   Výskumný smer: Štruktúra prúdov meteoroidov a komplexy malých telies Slnečnej sústavy, evolúcia a fyzikálne charakteristiky materských telies meteoroidov.
  3. Polarimetrické charakteristiky komét, ktoré sú aktívne v heliocentrických vzdialenostiach od 2 do 3 AU
   Školiteľ: Mgr. Oleksandra Ivanova, PhD.
   Pracovisko: Astronomický ústav SAV, pracovisko ústavu v Starej Lesnej
   Sylabus:
       Cieľ práce: Kométy zohrávajú kľúčovú úlohu v planetárnej vede, pretože zachovávajú nedotknuté žiaruvzdorné materiály a ľady od času vzniku Slnečnej sústavy. Veľká väčšina komét nie je prístupná na výskum kozmickými sondami a astronomické pozorovania vo viditeľnej (slnečné svetlo rozptýlené kometárnym prachom a plynnými emisiami) a stredne infračervenej (tepelné emisie) oblasti sú primárnym zdrojom informácií o ich fyzikálnych a chemických vlastnostiach. V súčasnosti sú takéto pozorovania a ich následná analýza vykonávané oddelene od seba.
       Metóda: Hľadanie vzťahu medzi polarizáciou a farbou komét vo viditeľnej oblasti. Štúdium charakteristických vlastností slnečného svetla rozptýlené v kóme vo viditeľnej oblasti (fázová funkcia, spektrum, farba a stupeň lineárnej polarizácie) umožňuje získať fyzikálne a chemické vlastnosti kometárneho prachu. Táto práca je zameraná na skúmanie vzťahu medzi charakteristikami rozptylu svetla (fázová funkcia, farba, stupeň lineárnej polarizácie) a tepelnými emisnými charakteristikami (teplota častíc prachu a 10-um kremičitanov) vybraných komét, ktoré sú aktívne v heliocentrických vzdialenostiach od 2 do 3 AU. Výsledky tejto štúdie umožňujú nájsť spojenie medzi charakteristikami rozptylu svetla a tepelnou emisiou kometárneho prachu a vývojom komplexného modelu prachu pre komety s nízkymi emisiami plynu.
   Požiadavky: znalosť angličtiny, dobrý fyzikálny základ, znalosť základov programovania (IDL), schopnosť samostatného štúdia literatúry.
   Výskumný smer: Štruktúra prúdov meteoroidov a komplexy malých telies Slnečnej sústavy, evolúcia a fyzikálne charakteristiky materských telies meteoroidov.
  4. Krátkodobé zmeny farieb v kométach vo veľkých heliocentrických vzdialenostiach
   Školiteľ: Mgr. Oleksandra Ivanova, PhD.
   Pracovisko: Astronomický ústav SAV, pracovisko ústavu v Starej Lesnej
   Sylabus:
       Cieľ práce: Mikrofyzikálne vlastnosti častíc prachu vo veľkej väčšine komét možno odvodiť len pomocou technológie diaľkového snímania založenej na interakcii prachu so slnečným žiarením. Takáto interakcia sa prejavuje v troch skupinách javov: elastické rozptýlenie slnečného žiarenia vo viditeľných a blízkych infračervených pásmach, tepelné vyžarovanie absorbovaného slnečného žiarenia v strednej infračervenej oblasti a tlak žiarenia, ktorý ovplyvňuje pohyb častíc prachu a tým ich priestorové rozloženie v kóme a chvoste.
   Fotometrická farba častíc prachu je definovaná ako pomer tokov rozptýleného žiarenia meraných pri dvoch rôznych vlnových dĺžkach. Jej sila spočíva v relatívnej povahe, pretože závisí priamo na mikrofyzikálnych vlastnostiach prachových častíc a je nezávislá na ich počte v zornom poli. Toto je dôležité, pretože je známe, že počet prachových častíc tvoriacich kometárnu kómu je predmetom rýchlych a významných zmien.
   Hlavným cieľom práce je dlhodobé pozorovanie vybraných vzdialených komét, s vyhľadávaním zmien farby. Zisťovanie rýchlych zmien farieb vzdialených komét je dôležitým kľúčom pre lepšie pochopenie mikrofyzikálnych vlastností ich prachu.
       Metóda: Fotometria so širokopásmovými filtrami vybraných vzdialených komét. Štúdium rýchlych variácií indexu farieb vo vybraných vzdialených kométach, hľadanie frekvencie výskytu tohto javu v rôznych kométach, jeho vzájomná súvislosť s inými javmi na kométach. Vytvorenie farebných máp komét. Použitie spektra poskytne vyčerpávajúce informácie o prítomnosti plynných emisií v kométach, čo umožňuje veľmi hodnoverne odvodiť farbu kometárneho prachu.
   Požiadavky: znalosť angličtiny, dobrý fyzikálny základ, znalosť základov programovania (IDL), schopnosť samostatného štúdia literatúry.
   Výskumný smer: Štruktúra prúdov meteoroidov a komplexy malých telies Slnečnej sústavy, evolúcia a fyzikálne charakteristiky materských telies meteoroidov.
  5. Prúdy meteoroidov vybraných dlho-periodických komét
   Školiteľ: RNDr. Luboš Neslušan, CSc. (ne@ta3.sk)
   Pracovisko: Astronomický ústav SAV, pracovisko ústavu v Starej Lesnej
   Sylabus:
       Stručný opis oblasti výskumu a jeho súčasného stavu: Meteoroidné častice, ktoré sa zrážajú so Zemou a tieto zrážky sú pozorované najmä ako meteorické roje, pochádzajú z väčších materských telies, najmä z kometárnych jadier. V doterajších štúdiach, uskutočnených vo veľkej miere aj pracovníkmi Astronomického ôstavu SAV, boli modelované prúdy a predpovedané roje viacerých materských telies, prevažne však krátkoperiodických komét. Predpovede boli konfrontované s rojmi v databázach dráh meteorov, pričom veľa reálne existujúcich náprotivkov predpovedaných rojov bolo úspešne identifikovaných.
   Modelovania prúdov, sledovanie ich dynamického vývoja a porovnávanie predpovedaných rojov s reálne existujúcimi prinieslo viaceré, aj neočakávané výsledky. V prvom rade sa ukázalo, že dráha materského telesa nemusí blízko prechádzať okolo dráhy Zeme, no časti jeho prúdu sa môžu premiestniť do alternatívnych medziplanetárnych koridorov a v nich sa so Zemou zrážať môžu. Možnosť vytvorenia sa alternatívnych koridorov spôsobuje tiež to, že jediné materské teleso môže byť pôvodcom viacerých rojov. A naopak, systematické poruchy planét, najmä Jupitera, môžu sústrediť dve materské telesá, resp. časti ich prúdov, do rovnakého koridoru. To môže mať za následok, že daný meteorický roj pochádza z dvoch, a možno aj viacerých materských telies. Príkladom zložitého vývoja prúdu sú kométa 96P-Machholz a asteroid 2003 EH1, z ktorých každé je materským telesom až 6 predpovedaných, tých istých rojov. Päť z týchto rojov sú reálne pozorované roje, radiant šiesteho sa nachádza blízko južného pólu, zrejme preto tento roj zatiaľ nebol objavený.
       Zameranie práce: Práca bude zameraná na vyšetrovanie rojov dlhoperiodických komét, so vzdialenosťou afélia v trans-neptúnickej oblasti a s obežnou dobou do asi 1000 rokov. Meteoroidné prúdy vytvárané dlhoperiodickými kométami boli doteraz študované oveľa menej často, ako prúdy komét a asteroidov na krátkoperiodických dráhach. Dráhy dlhoperiodických telies, najmä tých s aféliami ďaleko za dráhou Neptúna, sú ovplyvňované trans-neptúnickými objektami a možu nám poslúžiť na sondovanie dynamických pomerov v tejto vzdialenej oblasti. Ak napríklad existuje hmotná 9. planéta, jej gravitačné účinky by sa mali prejaviť v dynamike príslušných rojov a istým spôsobom na existenciu neznámeho hmotného telesa poukázať.
       Ciele dizertácie: namodelovaním a sledovaním dynamického vývoja preštudovať prúdy troch alebo štyroch dlhoperiodických komét, s obežnou dobou od približne 200 do približne 1000 rokov. Aspoň jednu z týchto komét vybrať takú, aby vzdialenosť jej perihélia bola vo vzdialenosti signifikantne presahujúcej 1 AU. Okrem gravitačných porúch veľkých planét uvažovať aj vplyv Poyntingovho-Robertsonovho efektu na častice. Filamenty prúdov, ktoré križujú dráhu Zeme, sa pokúsiť identifikovať s reálnymi rojmi separovanými z dostupných databáz dráh rojov a s rojmi v IAU MDC zozname. Diskutovať prípadné zvláštnosti nájdených rojov.
       Metóda: Ako hlavná metóda na dosiahnutie cieľov práce sa predpokladá numerická integrácia dráh vybraných komét a namodelovaných teoretických častíc, ktoré budú reprezentovať meteoroidy v prúdoch týchto komét. Nástroj pre numerickú integráciu, softvérový balík MERCURY, je k dispozícii. Pre realizáciu integrácie bude možné využiť výpočtový klaster Astronomického ústavu SAV, prípadne sieť výpočtových klastrov Slovak-GRID.
   Požiadavky:
   špeciálne požiadavky žiadne (uchádzač by mal mať základné znalosti z nebeskej mechaniky, programovania a problematiky malých telies Slnečnej sústavy, čo je však u úspešných absolventov univerzitného štúdia astronómie zrejmý štandard).
   Výskumný smer:
   Dynamický vývoj malých telies Slnečnej sústavy.
 • Študijný odbor: ASTROFYZIKA
  1. Extrasolárne planéty a hnedí trpaslíci
   Školiteľ: RNDr. Ján Budaj, CSc. (budaj@ta3.sk)
   Pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
   Sylabus:
       Zameranie práce: Extrasolárne planéty a hnedí trpaslíci sú exotické substelárne objekty, ktoré boli objavené pomerne nedávno. Majú veľmi chladné (no často silno ožarované) atmosféry, niektoré formujú mraky z ktorých prší železo, sklo, alebo soľ. Okrem astronómie ich štúdium môže prelínať aj iné vedné odbory ako: fyziku, meteorológiu, geofyziku, chémiu, alebo biológiu. Výskum v tejto oblasti rýchlo napreduje. Otvárajú sa nové možnosti, záhady, prekvapenia a problémy. Preto sa ťažisko-cieľ práce bude prelievať medzi dole uvedenými zameraniami podľa aktuálnej situácie, dostupnosti dát a najmä záujmu a aktivity doktoranda.
       Cieľ práce:
           -štúdium rozpadávajúcich sa exoplanét/exoasteroidov na veľmi tesných dráhach okolo hviezdy (fotometria a modelovanie)
           -štúdium zákrytových systémov s prachovými diskami a s možnou planétou (fotometria a modelovanie spektier a svetelných kriviek)
           -štúdium reflexného efektu a albeda v interagujúcich dvojhviezdach s chladnou zložkou a v exoplanétach (fotometria a modelovanie)
           -hľadanie variácií v časoch tranzitov známych exoplanét a potenciálnej ďalšej planéty (fotometria).
   Požiadavky:
   nutné: znalosť anglického jazyka, základov astrónomie a astrofyziky vítané sú: skúsenosti s výpočtovou technikou, operačným systémom Linux, programovaním (Fortran), astronomickými pozorovaniami a samostatnosť.
   Výskumný smer:
   Extrasolárne planéty, hnedí trpaslíci a málo hmotné hviezdy
  2. Jemné efekty družicových svetelných kriviek zákrytových dvojhviezd
   Školiteľ: RNDr. Theodor Pribulla, CSc. (pribulla@ta3.sk)
   Pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
   Sylabus:
       Zameranie práce: Vysoko presné svetelné krivky zákrytových dvojhviezd získaných družicovými prehliadkami oblohy (CoRoT, KEPLER, Integral OMC, MOST, BRITE atď.) obsahujú veľké množstvo informácií. Medzi najzaujímavejšie jemné efekty patrí tzv. Doppler beaming, ktorý spôsobuje zmeny pozorovaného toku na úrovni 1-2 promile a umožňuje z fotometrie určiť spektroskopické elementy dráhy. Rotačný beaming, ktorý je analógom Rossiter-McLaughlinovho efektu, ovplyvňuje svetelnú krivku počas zákrytov a dáva nám informácie o rotačnej rýchlosti zložiek a orientácií ich osí. Vysoko presné svetelné krivky však umožňujú zistiť aj sploštenie zložiek (elipticitu).Tesné dvojhviezdy s excentrickou dráhou často vykazujú slapovo vyvolané pulzácie. Zaujímavé sú aj zákrytové dvojhviezdy s rýchlo pulzujúcou zložkou (δ Scuti), kde vysoko presná fotometria umožňuje zistiť veľké množstvo módov a študovať vnútornú štruktúru hviezd. Vysoká presnosť družicových svetelných kriviek však kladie veľké nároky na presnosť modelovania a syntézu teoretických kriviek. Systematické rozdiely modelových a pozorovaných svetelných kriviek pritom poukazujú na ďalšie neznáme efekty alebo nepresnosť modelovania (napríklad gravitačné alebo reflexný efekt).
       Cieľ práce: Zahrnutie jemných efektov svetelných kriviek (Doppler beaming, pulzácie) a spresnenie modelovania reflexného efektu (najmä pri zákrytových sdB+M dvojhviezdach) a okrajového stemnenia do už existujúceho programu ROCHE (pozri Pribulla et al., 2011, A&A 528, 21). Analýza vysokopresných svetelných kriviek vybraných objektov.
   Požiadavky:
   znalosť angličtiny – dobrá znalosť základov programovania - schopnosť samostatného štúdia literatúry.
   Výskumný smer:
   Klasické dvojhviezdy a viacnásobné sústavy
  3. Cyklus slnečnej aktivity - empirické implikácie pre modelovanie slnečného dynama
   Školiteľ: RNDr. Ján Rybák, CSc. (choc@ta3.sk)
   Pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
   Sylabus:
   Analýza dlhodobých radov pozorovaní slnečnej aktivity - slnečných škvŕn, magnetických polí ako i pozorovaní protuberancií a zelenej koróny, vypracovaných na AsÚ SAV - pre určenie priebehu a významnosti prejavov rozdielnej aktivity oddelene na jednotlivých hemisférach Slnka s hľadaním empirických implikácií pre modelovanie slnečnej aktivity numerickými metódami opisujúcimi slnečné dynamo. Predpokladaným výsledkom práce je nájdenie časového vývoja časovej a šírkovej asymetrie slnečnej aktivity pre obdobie viacerých slnečných cyklov a analýza jej významnosti v jednotlivých obdobiach s preskúmaním prípadných periodicít aktivity.
   Špeciálne požiadavky:
   znalosť angličtiny, programovacie schopnosti, fyzikálny základ
   Výskumný smer:
   Štúdium fyzikálnych vlastností a procesov v atmosfére Slnka.
  4. Fotometrický a spektroskopický výskum mladých zákrytových sústav typu T Tauri.
   Školiteľ: Mgr. Martin Vaňko, PhD.
   Pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
   Sylabus:
       Cieľ práce: Zákrytové sústavy typu T Tauri obsahujú mladé zložky vo veku niekoľko miliónov rokov. Vo väčšine prípadov ide o sústavu kde jedna zložka leží na hlavnej postupnosti HR a druhá je vo fáze pred dosadnutím na hlavnú postupnosť. Cieľom tohto výskumu je na základe optickej a blízko-IR fotometrie, v kombinácii so spektroskopickými pozorovaniami modelovať takéto sústavy. Keďže v súčasnej dobe ešte nie sú dobre známe vlastnosti hviezd pred dosadnutím na hlavnú postupnosť, táto téma bude jednoznačným prínosom do tejto problematiky.
       Metóda: Doktorand bude pracovať s existujúcimi pozorovaniami, získanými ďalekohľadmi AsÚ SAV (BVRI a JHK fotometria), spektroskopickými pozorovaniami, získanými na AsÚ SAV ako aj v rámci širokej medzinárodnej spolupráce, ako aj s pozorovaniami dostupnými z archívov družíc.
   Požiadavky:
   dobrá znalosť angličtiny, dobrý fyzikálny základ, znalosť základov programovania
   Výskumný smer:
   Klasické dvojhviezdy a viacnásobné sústavy

V Tatranskej Lomnici 19.2. 2020

Mgr. Peter Gömöry, PhD.
vedúci školiaceho pracoviska

Požiadavky

Študijný program: ASTRONÓMIA A ASTROFYZIKA

Spoločná odborová komisiaDátum a čas: 26.10. 2020 13:46:34 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!