» O knihe «

Hlavným cieľom predkladanej publikácie je pomôcť začiatočníkom v nebeskej mechanike preklenúť istú bariéru medzi vedomosťami, ktoré získali na strednej škole, prípadne v úvodných kurzoch vyššej matematiky a fyziky na univerzite a úrovňou znalostí, ktorú predpokladajú štandardné učebnice nebeskej mechaniky. Takýto charakter predurčuje publikáciu, aby bola užitočná študentom astronómie a astrofyziky, ale aj amatérskym záujemcom o nebeskú mechaniku, ak nie o celú, tak aspoň o niektoré z jej častí.

» O autorovi «

Luboš Neslušan sa narodil v roku 1960. Základnú školu absolvoval v obci Dlhé Pole, okres Žilina a gymnázium v tomto meste. Na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudoval astronómiu a astrofyziku. Od roku 1989 robí astronomický výskum na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Publikoval viac ako 100 vedeckých prác, je jedným zo správcov databázy meteorov Meteorického datového strediska Medzinárodnej astronomickej únia. Medzinárodná astronomická únia pomenovala na jeho počesť asteroid číslo 24535. Od školského roku 1998/99 sporadicky prednáša predmet nebeská mechanika na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Kniha vyšla s finančnou podporou Slovenskej akadémie vied.

Vydanie knihy bolo podporené Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV, grantom projektu VEGA č. 2/0031/14

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2017

ISBN 978-80-224-1610-8Dátum a čas: 25.8. 2019 15:10:15 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!