Veľvyslanec USA navštívil astronómov


V Tatranskej Lomnici sa stretli slneční fyzici z USA a strednej Európy. Zúčastnil sa aj veľvyslanec USA v SR pán Rodolphe M. Vallee.

Na pôde Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici sa v dňoch 13. až 15. septembra 2006 stretli slneční fyzici z USA a zo strednej Európy, aby si vymenili skúsenosti a poznatky z výskumu slnečných erupcií, šírenia energie zo Slnka a vplyve Slnka na našu Zem. Zároveň rokovali o možnostiach rozšírenia vzájomnej spolupráce v tejto oblasti, ktorá má mimoriadnu dôležitosť pre modernú technologickú spoločnosť, kde energetické, telekomunikačné a satelitné systémy sú často ovplyvňované a aj ohrozované slnečnou činnosťou.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci spoločného americko-slovenského projektu "Joint Research Project on Space Weather" medzi National Science Foundation (NSF), SAV a MŠ SR, ktorý vedie Prof. Dr. S.T. WU z Center for Space Plasma and Aeronomic Research v Huntsville, štát Alabama. Na stretnutie boli prizvaní vedci z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska a Poľska.

Mimoriadnu dôležitosť spolupráce medzi USA a Európou v tejto oblasti, podčiarkuje aj osobná účasť veľvyslanca USA na Slovensku pána Rodolphe M. Vallee na uvedenom podujatí, ktorý sa okrem diskusie s účastníkmi konferencie oboznámil aj s prácou Astronomického ústavu SAV a navštívil vysokohorské observatóriá na Skalnatom plese a Lomnickom štíte.

Na stretnutí Dr. P. Bellaire, programový riaditeľ z NSF, North Arlington, Virginia, prehľadne informoval o poslaní a úlohách NSF pri výskume hornej zemskej atmosféry a okolitého kozmického priestoru. Celkove odznelo na stretnutí 36 referátov koncentrovaných na výskum fyzikálnych mechanizmov vzniku a šírenia erupcií, vlastností slnečného magnetického poľa, výronov koronálnej hmoty do medziplanetárneho prostredia a ich vplyvu na Zem.

Veľký priestor bol venovaný diskusiám o ďalšej spolupráci vedcov z USA a zo stredoeurópskeho regiónu a zapojení mladých vedeckých pracovníkov do uvedeného výskumu. Úspešné podujatie bolo významným impulzom pre rozvoj spolupráce slovenských a amerických vedcov.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Astronomický ústav SAV


Foto: Aleš Kučera a archív AsÚ SAV

Obrázky:


Veľvyslanec USA na Slovensku pán Rodolphe M. Vallee (prvý zprava) s manželkou Denise sa v kupole observatória na Skalnatom plese oboznamujú s výsledkami Astronomického ústavu SAV. Sprevádzajú ich astronómovia Jozef Žižňovský (druhý zprava), Vojtech Rušin (druhý zľava) a riaditeľ Astronomického ústavu Ján Svoreň (vľavo).
Dátum a čas: 24.5. 2019 01:42:14 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!